Skip to content

3193-16

Skadetype: Nerveskade - Andre nerver
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Nerveskade efter operativ fjernelse af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Nerveskade efter operativ fjernelse af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 42-årig mand, der ifølge journalen fra den 29. september 2014 havde symptomer fra regio 8- og 7-. Der blev derfor taget røntgen af tanden 8- og den 11. november 2014 blev der taget stort røntgenbillede. Patienten blev desuden orienteret om, at tanden 8- lå dybt i kæben med tæt relation til nerven og at der var en mindre risiko for føleforstyrrelser ved fjernelse af tanden. Tanden blev fjernet samme dag uden komplikationer. Den 1. december 2014 henvendte patienten sig med følelsesløshed i hageområdet og patienten blev henvist til hospitalet for nærmere udredning. Efterfølgende henvendte patienten sig flere gange på grund af kraftige smerter i højre side. Den 25. marts 2015 var der fortsat følelsesløshed i højre side svarende til underlæben og hagen.
Patienten søger nu om godtgørelse for varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 6. november 2015 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1-4.

Codan fandt, at behandlingen er udført i overensstemmelse med, hvad der efter tandlægefaglig videnskab og erfaring har været den bedst mulige i den givne situation. Behandlingen har således være i overensstemmelse med bedste specialiststandard på det pågældende område. I den forbindelse er der lagt vægt på, at der var en indikation for fjernelse af tanden 8-, eftersom der var symptomer og opklaring omkring tandens krone. Desuden lå tanden dybt i kæben med tæt relation til nervus alveolaris og det er noteret i journalen, at patienten blev orienteret om tanden 8-’s position og risici ved operationen. Endvidere er operationen udført bedst muligt uden komplikationer.

Codan fandt tilsvarende, at der ikke er tale om en skade som følge af en apparaturfejl eller at en alternativ behandlingsmetode kunne være anvendt.

Codan fandt videre, at skaden i form af følelsesløs i underlæben og hagens højre side ikke er tilstrækkelig sjælden til at opfylde lovens krav om sjældenhed. Skaden er heller ikke tilstrækkelig alvorlig set i forhold til den grundlidelse, som patienten blev behandlet for, herunder behov for fjernelse af tanden 8-. Der i den forbindelse lagt vægt på, at operationen var indikeret og foretaget på oplyst grundlag.

Codan fandt dermed, at den opståede nerveskade som følge af indgrebet er en hændelse, der indtræder i forbindelse med den operationstype med en hyppighed på over 2%, hvorfor skaden ikke er omfattet af loven. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4 og ændrer dermed Codans afgørelse af 6. november 2015, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at behandling med ilæggelse af tamponade med antibiotika efter udtrækning af tanden 8- har medført, at der opstod føleforstyrrelser. Desuden findes generne at være tilstrækkelige alvorlige og sjældne i forhold til den lidelse, De blev behandlet for.

Nævnet finder herefter på baggrund af den neurosensoriske undersøgelse og det udfyldte spørgeskema, at der kan tilkendes 5% i godtgørelse for varigt mén.

Sagen hjemvises herefter til Codan med henblik på opgørelse af den endelige erstatning, herunder andre erstatningsposter end godtgørelse for varigt mén.