Skip to content

3300-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis

Beskrivelse:

Implantatbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Implantatbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 40-årig kvinde, der den 1. juni 2015 fik indsat implantat regio 6+. Den 12. august 2015 blev der taget aftryk til opbygning og krone regio 6+, og den 27. august 2015 blev opbygningen og kronen påmonteret implantatet regio 6+. Ifølge journalen fra den 21. september 2015 var der en fin krone-tilpasning regio 6+. Den 29. september 2015 blev tanden 8- fjernet operativt på grund af vanskelighed med at bryde frem. Ifølge journalen blev der foretaget oplukning på forsiden af tandbuen frem til mellemrummet mellem tænderne 6- og 5- og der blev fjernet knogle på forsiden og bagerste sideflade. Tanden blev herefter fjernet efter deling. Den 6. oktober 2015 følte patienten, at der var hævelse i underkæben efter tandudtrækningen, og egen læge ordineret antibiotika. Den 6. november 2015 henvendte patienten sig akut til anden tandlæge på grund af løse tænder ved siden af implantatet regio 6+. Ifølge journalen havde patienten pressende fornemmelser i højre overmund, som om, at tænderne ved siden af implantatet regio 6+ var ved at blive løse. Det blev konstateret, at der var hårdt bid på tænderne 5,4+, som derfor blev aflastet. Desuden blev der konstateret en hævelse i underkæben, men der var ingen tegn på betændelse eller smerte. Den 9. november 2015 henvendte patienten sig igen hos den behandlende tandlæge, da hun følte, at implantatet regio 6+ strammede. Patienten ønskede derfor at få det fjernet. Ifølge journalen sad implantatet regio 6+ fint. Den 10. november 2015 fastholdt patienten sit ønske om at få fjernet implantatet. Tandlægen anbefalede imidlertid at fjerne kronen for at se, om det løsnede på presset. Tandlægen kunne ikke se eller mærke løsning af 7,6,5,4+, men patienten følte, at 5+ var løs. Efterfjernelse af krone og abutment ønskede patienten fortsat at få fjernet implantatet, hvilket tandlæge frarådede på det kraftigste. Patienten afbrød herefter behandlingen. Den 11. november 2015 henvendte patienten sig hos en tredje tandlæge med ønsket om at få implantatet regio 6+ fjernet. Tandlægen fandt imidlertid, at der ikke var indikation herfor. Den 12. november 2015 var patienten igen hos anden tandlæge, som beskrev oversigtsrøntgen med sårleje i knoglen efter fjernelse af tanden 8-. Desuden blev der konstateret hævelse ud for regio 8-, men det kunne ikke afgøres, om det var en følge efter operationen. Ifølge journalen fra den 13. november 2015 kunne der være tale om opblussen af kronisk betændelse ved regio 8-. Den 16. november 2015 gav røntgenbilleder mistanke om sekvestrum regio 8-, hvorfor der blev foretaget skylning heraf. Efterfølgende blev der foretaget skylning ad flere gange og den 2. december 2015 blev der foretaget kirurgisk oprensning af såret ved regio 8-. Den 11. december 2015 blev der fjernet suturer ved regio 8- og patienten blev opfordret til at få krone på implantatet regio 6+ igen. Den 20. januar 2016 var der stadig lidt hævelse, men ellers normal heling ved regio 8-.

Patienten søger nu om erstatning for den skadesudbedrende behandling og mulige varige mén, hvis implantatet skulle fjernes. Desuden søges om godtgørelse for svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. juni 2016 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten for så vidt angår implantatbehandlingen ikke er påført en skade. I den forbindelse har Tryg lagt vægt på, at det er journaliseret den 10. november 2015, at der klinisk ikke kunne ses eller mærkes løsning af tænderne 7,6,5,4+. Dette blev tillige bekræftet af anden tandlæge den 11. november 2015.

Tryg fandt derfor, at der ikke i det indhentede materiale er holdepunkter for, at implantatet har siddet forkert eller løsnet nabotænderne.

Tryg fandt videre, at det forhold, at patienten ikke har været tilfreds med behandlings-resultatet ikke er en erstatningsberettigende skade i lovens forstand, og der kan derfor ikke ydes erstatning hertil. Patienten er efter fjernelse af implantatet ved tanden 6+ stillet præcis som før behandlingen, da der ikke er sket en forringelse af hendes tandstatus som følge af den udførte behandling.

Tryg fandt endvidere, at patienten i forbindelse med udtrækning af tanden 8-, hvor hun udviklede betændelse, ikke er påført en skade. I den forbindelse har Tryg lagt vægt på, at patienten fik trukket tanden 8- ud som følge af, at hun havde vanskeligt tandfrembrud. Ved vanskelige tandfrembrud opstår typisk gentagne betændelsesprocesser. Der har derfor været indikation for udtrækning af tanden.

Tryg fandt desuden, at udviklingen af betændelse omkring tanden 8- er en følge af grundsygdommen betændelse og ikke på grund af tandudtrækningen.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Nævnet finder, at det ikke er overvejende sandsynligt, at implantatet regio 6+ har siddet forkert eller medført en løsning af nabotænderne. I den forbindelse skal det bemærkes, at der er indhentet yderligere journaler og røntgen jf. Deres mail af 3. august 2016.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.