#

3283-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi

Beskrivelse:

Implantat og protesebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Implantat og protesebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig kvinde, der den 13. september 2013 blev undersøgt med henblik på implantatbehandling i over- og underkæben. Ifølge journalen skulle der isættes fire implantater i overkæben og to implantater i underkæben. Implantaterne skulle understøtte helprotese i både over- og underkæben. Den 1. oktober 2013 blev følgende tænder trukket ud: 3,2,1+1,2,3,+4,+6, 7,6,5-,2,1-,-1,2,3,-5 og -7. Den 2. oktober var der pæn heling og proteser blev udleveret. Den 15. oktober 2013 blev det noteret, at der burde isættes fire implantater i underkæben i stedet for to implantater for at optimere langtidsprognosen. Der blev derfor den 21. januar 2014 isat fire implantater i overkæben og fire implantater i underkæben. Den 4. marts 2014 blev der indledt protesebehandling i over- og underkæben, som fortsatte den 11. marts, den 20. marts, den 25. marts, den 3. april og den 7. april 2014. Helproteserne blev herefter udleveret den 10. april 2014. Den 11. april og igen den 22. april 2014 blev der foretaget beslibning af protesen på grund af tryksår på tandkødet. Herefter henvendte patienten sig igen den 28. april 2014, da hun havde mistede matricen 3+ i overkæbeprotesen, hvorfor overkæbeprotesen blev udleveret igen den 1. maj 2014 med matricen remonteret. Den 19. maj 2014 henvendte patienten sig igen, da der var knækket tænder af underkæbeprotesen. I den forbindelse blev det konstateret, at der var revner i protesen og at abutments på implantaterne i underkæben var for høje. Der blev derfor monteret lavere abutments og underkæbeprotesen blev repareret og udleveret igen. Den 7. juli 2014 henvendte patienten sig igen med to løse matricer i overkæben, hvorfor overkæbeprotesen med nye matricer blev udleveret den 8. juli 2014. Den 21. august 2014 blev et abutment på et implantat i overkæben skiftet og den 25. august 2014 blev det noteret i journalen, at der var påsat fire nye matricer samt skiftet fire tænder på overkæbeprotesen. Desuden var underkæbeprotesen blevet repareret. Den 9. september 2014 henvendte patienten sig med betændelse ved implantatet regio +3 og der blev derfor instrueret i mundhygiejne. Desuden var underkæbeprotesen revnet, hvorfor der skulle fremstilles en ny. Fremstillingen af ny underkæbeprotese blev derfor indledt den 23. september 2014. I den forbindelse blev det konstateret, at implantatet regio +3 var knækket, men overkæbeprotesen blev vurderet til at sidde stabilt på trods af kun tre implantater i stedet for fire. Den 14. oktober 2014 fortsatte arbejdet med fremstillingen af en ny underkæbeprotese. Den 21. oktober 2014 henvendte patienten sig med en knækket tand regio +3 samt en løsnet matrice regio +3. Igen den 30. oktober 2014 henvendte patienten sig, da overkæbeprotesen nu var knækket. Protesetanden +1 var knækket og protesetand +2 var faldet af. Desuden havde matricen regio +1 løsnet sig. Overkæbeprotesen blev derfor repareret og fremstillingen af ny underkæbeprotese blev fortsat. Den 6. november 2014 blev det knækkede implantat regio +3 fjernet operativt og den nye underkæbeprotese blev udleveret til patienten. Ved kontrol den 15. januar 2015 blev det noteret, at protesetænderne 3,2,1-1,2,3 var knækkede. Desuden var der en revne i protesen og matricen i regio 1- havde løsnet sig. Endvidere var overkæbeprotesen og protesetænderne 4+ og 2+ ligeledes knækket. Matricen regio 4+ var endvidere løs. Ifølge journalen oplyste patienten, at hun sov med proteserne om natten, at hun skar tænder og at proteserne ikke blev skånet. Det blev herefter aftalt, at der skulle fremstilles en ny overkæbeprotese og at patienten selv skulle afholde udgifterne til reparation af underkæbeprotesen. Herefter blev fremstillingen af en ny overkæbeprotesen påbegyndt den 20. januar 2015 og den 9. februar, den 23. februar, den 9. marts samt den 19. marts 2015 blev dette arbejde fortsat. Den 7. april 2015 blev der udleveret en ny overkæbeprotese samt den reparerede underkæbeprotese. Den 28. april 2015 var patienten til kontrol og i den forbindelse blev det noteret, at protesetanden 4+ var knækket, mens matricen var mistet. Patienten blev herefter anbefalet at søge anden tandlæge.

Patienten søger nu om erstatning, fordi implantaterne ikke var isat tilfredsstillende og stifterne tabes.

1. instans afgørelse:

I brev af 31. marts 2016 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at behandlingen med implantater og helproteser muligvis ikke har opfyldt forventninger og/eller været i overensstemmelse med fagligt anerkendte principper, men behandlingen kan på det foreliggende grundlag omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Dermed er der ikke sket en erstatningsberettigende skade i lovens forstand.

Tryg fandt i den forbindelse, at fjernelse af implantatet regio +3 ligeledes er en del af omgørelsen, hvorfor der ikke kan ydes erstatning til denne.

Et eventuelt krav om tilbagebetaling for behandlingerne må i stedet fremføres overfor tandlægen, der har udført behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regionstandlægenævnet eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Forsikringsselskabet Tryg og Tandlægeforeningen har forpligtet sig til at efterleve de af Tandskadeankenævnet trufne afgørelser.