#

3321-16

Skadetype: Manglende diagnostik - Parodontose
Afgørelsetype: Forsinket diagnose – PFL § 3.1/KEL §21.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Parodontose

Beskrivelse:

Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. Fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. Fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 71-årig mand, der den 26. juli 2012 fik diagnosticeret rodspidsbetændelse på tanden +6. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden den 23. august 2012, som blev fortsat den 27. august. Den 29. august 2012 blev tanden rodfyldt og behandlet med en plastfyldning. I 2015 skiftede patienten tandlæge, som den 5. februar 2015 konstaterede caries ved tanden +6 samt indikation for udtrækning af tanden på grund af parodontose.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tænder.

1. instans afgørelse:

I brev af 19. maj 2016 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 21, stk. 1 og § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at der ikke ses i den foreliggende journal at være anført diagnostiske eller terapeutiske overvejelser vedrørende den parodontale situation omkring tanden +6. Der er ikke journaliseret forbehold eller anbefalet parodontal behandling udover de udførte tandrensninger og almindelig vedligeholdende tandbehandling.

Codan fandt videre, at bedst mulig behandling havde indebåret, at der var iværksat en parodontalbehandling tidligere, da den manglende diagnostisk og behandling har medført, at patienten har udviklet et større fæstetab omkring tanden +6 end hvis behandling var iværksat tidligere. Det øgede fæstetab har medført, at tanden +6 måtte fjernes.

Codan fandt dermed, at der ikke er foretaget rettidig diagnostik eller terapeutiske tiltag i overensstemmelse med den bedst mulige behandling under de givne omstændigheder.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for udgifterne i forbindelse med fjernelse af tanden +6 og erstatning af denne med en protetisk løsning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 19. maj 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder ligesom Codan, at der ikke er foretaget rettidig diagnostik eller terapeutiske tiltag, og at behandlingen derfor ikke har været den bedst mulige under de givne omstændigheder. Tanden +6 mistes med overvejende sandsynlighed som følge heraf.

Nævnet finder imidlertid, at der i erstatningen skal foretages fradrag for rodbehandling, opbygning og krone, da tanden +6 under alle omstændigheder skulle behandles hermed for at kunne bevares på længere sigt. Patientforsikringen dækker kun udgifter, der er en følge af skaden og ikke udgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder. Fradraget fastsættes skønsmæssigt til i alt 10.500 kr.