Skip to content

3385-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling - Åbning til nervehulrum

Beskrivelse:

Knækket rodfil samt gennemboring af kronens nervekammer og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Knækket rodfil samt gennemboring af kronens nervekammer og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 69-årig kvinde, der henvendte sig hos tandlægen den 16. december 2014 på grund af, at tanden 6- tidligere havde givet smerter. Ifølge journalen blev patienten informeret om, at de forreste rodkanaler muligvis var tilkalkede og at selv om man kunne forsøge at behandle med en rodbehandling, ville tandens prognose være dårlig. Den 19. december 2014 blev der indledt rodbehandling af tanden 6- og den bagerste rodkanal blev udrenset, mens de to forreste rodkanaler ikke kunne lokaliseres på grund af tilkalkning. Patienten henvendte sig igen den 29. december 2014 på grund fortsatte smerter. Det blev anbefalet at få tanden ekstraheret på grund af tandens dårlige prognose og erstattet denne med et implantat, men patienten ville meget nødig have den ekstraheret. Patienten blev herefter anbefalet at skylle med klorhexidin og der blev ordineret antibiotika. Den 17. januar 2015 blev tandkronen fjernet for at skabe et bedre overblik og den mesio-linguale kanal blev fundet. I forbindelse med forsigtig udrensning heraf knækkede den anvendte rodfil. Den 3. februar 2015 blev tanden trukket ud. Ifølge journalen fra den 4. februar 2015 var patienten stort set symptomfri og have kun behov for at tage et par panodiler. Den 4. januar 2016 blev der indsat et implantat regio 6-.

Patienten søger nu om erstatning for delvis kompensation for udgifterne til implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 11. juli 2016 traf Tryg afgørelse om, at patienten er berettiget til 1.247,20 kr. i erstatning.

Tryg fandt, at de fremsendte regninger vedrører udgifterne til behandlingen er en følge af den anerkendte behandlingsskade og udgifterne på i alt 19.394 kr.

Tryg fandt videre, at der som anført i afgørelse af 10. juni 2016 vil være fradrag for sparede udgifter til rodbehandling, støbt opbygning og krone samt kirurgisk rodbehandling, hvilket ville have været den behandling, som patienten skulle have haft, hvis ikke skaden var sket. Fradraget er opgjort til 18.150 kr. Erstatningen udgør herefter 1.247,20 kr. inkl. renter.

Tryg fandt desuden, at de fremsendte kvitteringer for medicin er en følge af selve grund-lidelsen rodspidsbetændelse og ikke behandlingen hos tandlægerne. I den forbindelse er der lagt vægt på, at præparaterne er ordineret og udleveret i forbindelse med selve behandlingen, hvor den anerkendte skade endnu ikke har kunnet manifestere sig.

I øvrigt fandt Tryg, at patienten ikke var berettiget til yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Indledningsvist kan det bemærkes, at nævnet er forpligtiget til at træffe en materiel rigtig afgørelse, og herunder også kan ændre en tidligere upåklaget delafgørelse om ansvar til skade for patienten.

Tandskadeankenævnet finder, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1 og ændrer derfor Trygs afgørelse af 23. maj 2016/10. juni 2016, som anført nedenfor.

Det er nævnets vurdering, at De ikke med overvejende sandsynlighed er blevet påført en erstatningsberettigende skade ved rodbehandling af tanden 6- den 19. december 2014 hos tandlægen.

Nævnet har lagt vægt på, at røntgenbilleder forud for rodbehandlingen den 19. december 2014 viser, at tanden allerede på daværende tidspunkt var ikke bevaringsværdig, da de tilkalkede rodkanaler ikke med overvejende sandsynlighed ville kunne rodbehandles med et succesfuldt resultat. Det forhold, at det alligevel blev forsøgt at rodbehandle tanden, er ikke i sig selv en skade.

Som konsekvens heraf ophæves Trygs efterfølgende afgørelse af 11. juli 2016, og den af Tryg tilkendte erstatning bortfalder.

For så vidt angår eventuel tilbagebetaling af honorar for de udførte behandling skal nævnet henvise til vedlagte brochure ”Når noget går galt”.