Skip to content

3452-16

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Afvist - Forældet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Parietal perforation. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Parietal perforation. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 70-årig kvinde, der den 16. november 2009 fik registreret behov for behandling af tanden 2-. Ifølge journalen fremstod tanden rodbehandlet med dyb caries ned i roden og betændelse på rodspidsen. Der fandtes derfor behov for en fornyet rodbehandling af tanden og patienten blev informeret om, at tanden havde en dubiøs prognose og at udtrækning og en bro kunne være en mulighed. Patienten ønskede at bevare tanden, hvorfor der blev indledt rodbehandling af tanden. I forbindelse med rodbehandlingen den 24. november 2009 skete der en gennembrydning af roden og ifølge journalen blev patienten informeret herom, men ønskede at bevare tanden længst muligt. Desuden blev det noteret, at tandlægen ville kontakte forsikringen for, hvordan sagen skulle håndteres. Tanden blev herefter rodfyldt og den 9. december 2009 blev tanden bygget op med plast. Der blev desuden aftalt røntgenkontrol efter et ½ - 1 år. Den 24. november 2015 blev der taget røntgen af 2- og tandlægen fandt, at der måske var en spalte ved fyldningen og måske opklaring. 1- skal derfor kuldetestes. Den 17. december 2015 blev der udført kuldetest ved 1-, som var negativ. Der blev herefter udført bl.a. tandrodsrensning på tanden 2- på grund af parodontose. Den 7. april 2016 blev der foretaget en CBCT delscanning, som fandtes at vise en parietal perforation med opklaring i den periapikale knogle både ved selve apeks og ved den parietale perforation. Opklaringen ved den parietale perforation var størst og omsluttede også faciale del af apeks af 1-. Der planlægges nu udtrækning af tanden 2- og erstatning heraf med implantat.

Patienten søger om erstatning for den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 3. november 2016 traf Tryg afgørelse om, at sagen er forældet i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 59, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten senest den 24. november 2009 fik kendskab til (eller burde have fået kendskab til), at der i forbindelse med behandlingen eventuelt var sket en skade.

Tryg har i den forbindelse lagt vægt på, at patienten senest denne dato ifølge journalen blev informeret herom, og at der blev aftalt kontakt til forsikringen. Forældelsesfristen på 3 år begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor patienten fik eller burde have fået kendskab til, at der i forbindelse med behandlingen muligvis skete en skade. Derimod er tidspunktet for kendskabet til skadens omfang og følgevirkninger uden betydning for spørgsmålet om forældelse. Det har heller ingen betydning for spørgsmålet om forældelse, at patienten ikke tidligere var opmærksom på muligheden for at søge erstatning hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning/ Tryg.

Tryg fandt herefter, at anmeldelsen først er modtaget den 26. august 2016, hvilket er mere end 3 år efter, at patienten fik kendskab til (eller burde have fået kendskab til), at der i forbindelse med behandlingen muligvis skete en skade. Patientens krav er derfor forældet.

Tryg gjorde endvidere opmærksom på, at den 3-årige forældelsesfrist i KEL § 59, stk. 1, går forud for den 10 årige forældelsesfrist i KEL § 59, stk. 1. Den 10-årige forældelsesfrist er derfor uden betydning for sagen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 3. november 2016, som anført nedenfor.                                                              

Nævnet finder, at sagen ikke er forældet, idet det i forbindelse med perforationen i 2009 ikke kunne konstateres, at der var sket en skade på dette tidspunkt, hvor det blev oplyst, at forholdet først skulle anmeldes, når der opstod behov for yderligere behandling. Nævnet finder derfor, at det først i forbindelse med CBCT-scanningen i april 2017 var muligt at afgøre, om der var sket en skade.

Da Tryg ikke i øvrigt har taget stilling til, om betingelserne for at tilkende patienten erstatning er opfyldt, hjemvises sagen herefter til fornyet behandling hos Tryg.