Skip to content

3422-16

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Forsinket diagnose – PFL § 3.1/KEL §21.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Caries

Beskrivelse:

Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang og fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang og fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig kvinde, der ifølge journalen fra den 22. september 2008 havde tabt en fyldning i tanden 3+. Tanden blev derfor behandlet med en plastfyldning. Den 19. januar 2009 blev der foretaget undersøgelse og tandrensning. Desuden blev tanden -6 behandlet med en fyldning. Den 10. august blev der taget oversigtsrøntgen, hvor der blev konstateret caries i tanden +5 samt manglende kontakt til nabotanden. Desuden blev der udført tandrensning. Det blev forsøgt at lukke med plast af diastema den 27. oktober 2009 ved tanden +5. Den 27. maj 2010 blev der udført tandrensning og tanden 3+ blev behandlet med en fyldning. Den 31. august 2010 var fyldningen i tanden 3+ tabt, hvorfor der blev lavet en ny fyldning. Desuden blev det omtalt, at der kunne være behov for en krone. Den 7. december 2010 blev der konstateret caries i tanden 7- og den 14. december blev tænderne 7- og 6+ behandlet med plastfyldninger. Desuden blev der foretaget tandrensning. Den 20. september 2011 blev det anbefalet at bruge tandtråd og tandstikker. Der var igen problemer med tanden 3+, hvorfor den blev behandlet med en plastfyldning. Den 2. maj 2012 havde tanden 6+ en knækket fyldning, hvorfor der blev fremstillet en ny plastfyldning. Den 18. juni 2012 var plastfyldningen i tanden 6+ tabt og der blev fremstillet en ny plastfyldning. Ifølge journalen fra den 14. maj 2013 var tanden 4+ knækket og fyldningen tabt. Der blev taget røntgen af tanden, som fandtes at vise rodspidsbetændelse. Der blev derfor behandlet med en plastfyldning samt aftalt rodbehandling. I den forbindelse noterede tandlægen, at prognosen var dårlig. Den 30. maj 2013 blev der påbegyndt rodbehandling af tanden 4+ og der blev ordinereret antibiotika på grund af hævelse ved +4. Desuden blev der taget røntgen. Den 3. juni 2013 blev rodbehandlingen fortsat og igen den 11. juni 2013, hvor det tillige blev noteret, at patienten ønskede fyldningen i tanden 3+ skiftet. Den 25. juni 2013 blev rodbehandlingen på tanden 4+ afsluttet med røntgenkontrol. Ifølge journalen blev patienten informeret om en prognose på 80% for vellykket heling. Tanden 4+ blev desuden forsynet med en rodstift, mens tanden 3+ blev behandlet med en plastfyldning. Tandlægen anbefalede dog en krone på tanden 3+. Den 12. februar 2014 var fyldningen i tanden -6 knækket og blev derfor behandlet med en plastfyldning. Ifølge journalen anbefalede tandlægen i krone på tanden. Den 12. marts 2014 var tanden 4+ knækket, som derfor blev behandlet med en plastfyldning. Der blev i den forbindelse anbefalet en krone til tanden 4+. Tanden 3+ var tillige knækket og blev behandlet med en plast-fyldning. Den 27. marts 2014 blev der taget røntgen af tanden 6+, som fandtes at vise rodspidsbetændelse. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden 6+ den 2. april 2014, hvor tandlægen tog røntgen til bestemmelse af længden af rødderne. Rodbehand-lingen af tanden 6+ blev fortsat den 7. og 14. april 2014. Den 28. april 2014 var kronen på tanden +5 tabt og der blev taget aftryk til krone på +5. Den 2. maj 2014 blev kronen cementeret på tanden +5, og tanden 6+ blev rodfyldt. Den 10. juni 2014 blev tanden 6+ behandlet med en plastfyldning og der blev anbefalet krone til tanden. Den 13. juni 2014 blev tanden +5 behandlet med en fyldning og der blev anbefalet krone til tanden. Den 30. juni 2014 var fyldningen i tanden -6 knækket og blev behandlet med en ny plastfyldning. Den 11. august 2014 henvendte patienten sig på klinikken, da kronen på tanden +5 var tabt og fyldningen i tanden 6+ mistet. Der blev taget røntgen af tanden +5, som fandtes at vise intet abnormt. Der blev planlagt ny opbygning med længere stift i roden +5 og tanden 6+ blev behandlet med en ny plastfyldning. Den 25. august 2014 blev der monteret en længere stift i roden på +5 og MK-kronen blev remonteret med cement. Den 9. september 2014 blev der fremstillet en plastfyldning i tanden +6. Den 6. december 2014 var fyldningen i tanden -6 knækket og der blev aftalt kronebehandling af tanden. Tanden blev herefter midlertidigt afdækket. Desuden blev der konstateret dyb tandkødslomme på den ganevendende flade ved tanden 6+, som krævede nærmere undersøgelse. Den 6. januar 2015 blev tanden -6 beslebet til krone og der blev taget aftryk. Den 20. januar 2015 var MK-kronen på tanden +5 igen tabt og der var caries i roden. Patienten blev derfor anbefalet udtagning af tanden, men efter aftale blev MK-kronen igen cementeret. Der var stadig fordybede tandkødskommer ved tanden 6+ og der blev derfor foretaget tandrodsrensning. Desuden blev der taget journal af tanden 6+, som fandtes at vise intet abnormt ved tand og omgivende knogle. Det blev aftalt, at patienten skulle skifte tandlæge. Den 30. januar 2015 henvendte patienten sig med en løs krone på tanden +5, og patienten blev anbefalet udtagning af tanden. Patienten skiftede herefter tandlæge samme dag. Den 4. februar 2015 konsulterede patienten den nye tandlæge, som tog røntgen. Røntgen fandtes at vise caries i tænderne +2,3,4,5,6. Den 5. februar 2015 blev der taget røntgen og der blev konstateret en fordybet tandkødslommer på 11 mm ved tanden 6+. Desuden blev der konstateret caries i tænderne +2,3,4,5,5- og 4- samt knækkede tænder 7- og 3+. Tænderne -4 og -7 var med behandlingskrævende defekte fyldninger. Den 6. marts 2015 blev der foretaget parodontosebehandling. Den 19. marts 2015 blev det konstateret, at tanden 2+ havde behov for en ny fyldning og tanden 5+ var med omfattende caries og kunne ikke bevares. Der blev taget CBTC-scanning af højre side og der blev noteret rodspidsbetændelse på tænderne 7+,6+,5+,4+ og 6-. Desuden blev der taget panorama røntgen til diagnostik. Den 4. maj 2015 blev der ordineret antibiotika. Den 24. juni 2015 blev der foretaget udvidet tandrensning samt konstateret behov for ny instruktion i renhold af tænderne.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne i forbindelse med fejlbehandling af flere tænder samt godtgørelse for varigt mén som følge af konstante smerter.

1. instans afgørelse:

I brev af 18. august 2016 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 21, stk. 1 og § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at skaden i form af tab af tanden +5 skyldes forhold ved behandlingen med stift opbygning og MK-krone. Ligeledes er det vurderingen, at tab af tanden 5+ skyldes manglende diagnostik og behandling.

Codan fandt i den forbindelse, at røntgen fra 2009 viser tanden +5 med caries på den bagerste flade. Bedst mulig behandling havde indebåret adækvat behandling med renboring og fremstilling af støbt opbygning og ny kronerestaurering. Hvis dette var gennemført er det overvejende sandsynligt, at tab af tanden +5 kunne være undgået.

Vedrørende tanden 5+ fandt Codan, at røntgen af 30. maj 2013 viser caries på den bagerste flade. Bedst mulig behandling havde indebåret, at tanden var blevet behandlet adækvat med renboring og en ny optimal rodfyldning, homogen og tæt ført til tandens rodspids. Efterfølgende eller ved konstaterede sunde forhold ville tanden 5+ være forsynet med en støbt opbygning og en kronerestaurering med et tæt og sikkert ringgreb. Det er overvejende sandsynligt, at tab af tanden 5+ kunne være undgået ved denne behandling. Der er dermed ikke foretaget rettidig diagnostik eller terapeutiske tiltag i overensstemmelse med den bedst mulige behandling under de givne omstændigheder.

Codan fandt videre, at tanden 7+ fremstår på røntgen af 2. maj 2014 med rodfyldning og rodspidsbetændelse. Ligeledes er det vurderingen, at tanden 6+ fremstår rodbehandlet jf. røntgen fra 2. februar 2014 og 20. januar 2015. Hvorvidt den udførte rodbehandling af tænderne 7,6+ har opfyldt patientens forventninger er alene et mellemværende mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regionstandlægenævnet eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen.

Codan fandt endvidere, at det er muligt, at tanden 4+’s rodfyldning skal omgøres og dette kan ske gennem omgørelse eller kirurgisk rodbehandling. Det er dog vurderingen, at behovet herfor har årsag i tandens grundlidelse rodspidsbetændelse. Der er derfor ikke sket en forringelse og patienten er ikke berettiget til erstatning for tanden 4+.

Codan fandt desuden, at der ikke er tilvejebragt den fornødne dokumentation for, at det er overvejende sandsynligt, at der er sket en skade ved tanden 6- som følge af behandlingen hos tandlægen. I den forbindelse er der lagt vægt på, at rodbehandlingen og kronerestaureringen er udført, før patienten konsulterede tandlægen.

Codan fandt også, at behandlingen med kronerestaureringen af tanden 7- under alle omstændigheder skulle være foretaget med baggrund i tandens grundlidelse caries og følgetilstande til dette. Det nuværende behandlingsbehov svarer derfor til det oprindelige behandlingsbehov og behandlingen kan foretages på samme præmisser som tidligere. Udførelse af udskudt behandling er ikke en erstatningsberettigende skade i lovens forstand, da behovet skyldes grundlidelsen caries og ikke den udførte behandling. Det forhold, at en behandling ikke er lykkes, er ikke en erstatningsberettigende skade i lovens forstand.

Codan fandt ligeledes, at der er tale om udskudt behandling af tænderne 3+,2+,+2,+3,5-,4-,-4 og -7, idet det nuværende behandlingsbehov svarer til det oprindelige behandlingsbehov og behandlingen med plastfyldninger kan foretages på samme betingelser som tidligere. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning herfor.

Codan fandt herefter, at patienten er berettiget til erstatning for udgifter i forbindelse med udtagning af tanden +5 og efterfølgende rimelige udgifter til behandling med implantat og krone eller en brokonstruktion fra tanden +4 til tanden +6. Ligeledes er patienten berettiget til erstatning for udgifterne i forbindelse med udtagning af tanden 5+ og efterfølgende rimelige udgifter til behandling med implantat og krone svarende til regio 5+.

Codan fandt dog, at tanden +5 uanset tandskaden den 27. oktober 2009 havde et behov for støbt opbygning og krone. Det vil sige, at patienten skulle have brugt 2.500 kr. på opbygning og 5.500 kr. på en kronebehandling, i alt 8.000 kr., som fratrækkes i erstatning. Det er ligeledes vurderingen, at tanden 5+ uanset tandskaden den 30. maj 2013 havde et behov for støbt opbygning og krone. Der skal derfor tilsvarende fratrækkes 8.000 kr. i erstatningen herfor. Fradraget reduceres med 50% på grund af Sygeforsikringen Danmark og det samlede fradrag opgøres derfor til i alt 8.000 kr., som vil blive modregnet i erstatningen.

Hvis patienten ikke ønsker at få erstattet tænderne 5+5, kan der udbetales en kompensation på 4.000 kr. for tab pr. tand. I så fald kan der ikke senere ydes erstatning til en protetisk løsning ved regio 5+,+5.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 18. august 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder generelt, at der ikke er foretaget rettidig diagnostik eller terapeutiske tiltag i overensstemmelse med den bedst mulige behandling under de givne forhold.

Nævnet finder, at behovet for rodbehandling af tænderne 7,6+ og efterfølgende behandling med rodstifter og kroner samt rodspidsamputation og kroning af tanden 4+ med overvejende sandsynlighed er en følge af insufficiente fyldninger. Der kan derfor tilkendes erstatning herfor.

Nævnet finder videre, at der ikke skal foretages fradrag for støbt opbygning og krone regio +5, idet tanden i forvejen var behandlet med opbygning og krone.

For så vidt angår de øvrige tænder finder nævnet derfor, at rodbehandling, opbygning og kroner kan dækkes, i det omfang der ikke er indtrådt forældelse.

Sagen hjemvises herefter til Codan med henblik på opgørelse af den endelige erstatning.