Skip to content

3449-16

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 38-årig kvinde, der den 23. maj 2013 fik rodbehandlet tanden +5 på grund af infektion i nerven. Den 30. maj 2013 blev tanden rodfyldt og restaureret med plast. Ifølge journalen fra den 6. januar 2015 blev journalmaterialet efterspurgt af anden tandlæge. Ifølge journalen af 6. januar 2015 fra ny tandlæge henvendte patienten sig for en klinisk undersøgelse og gennemgang. Den 8. februar 2015 blev der foretaget CBCT-scanning af +5 med henblik på vurdering af rodfraktur/ rodresorption/ parietal perforation. CBCT-scanning fandtes at vise infektion apikalt og lateralt for rod. Desuden kunne der været en perforation af rod samt cementoverskud.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 7. september 2016 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at skaden i form af forventet tab af tanden +5 med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte behandling med udboring imod rodens fremadvendende side under behandlingen den 23. maj 2013. Tanden svækkes herved i så høj grad, at den overvejende sandsynligt vil mistes, fordi dens i forvejen relativ korte rod og rodfæste reduceres og styrken af den øverste del af roden svækkes, fordi rodens tykkelse her halveres.

Codan fandt i den forbindelse, at bedst mulig behandling havde indebåret, at rodbehandlingen havde fulgt og respekteret nervekamrets og rodkanalernes anatomi. Herunder ved en skånsom lokalisation i tandens nervehulrum af rodkanalerne. Dette indebærer en åbning af tandkronen, som giver optimal oversigt, gode lysforhold og eventuelt brug af optisk forstørrelse. Herved undgås utilsigtet fjernelse af tandsubstans. I denne situation ved centreret åbning igennem tyggefladen til rodkanalen i tandens længdeakse. Ved en sådan fremgangsmåde vil en perforation med overvejende sandsynlighed undgås.

Codan fandt dermed, at behandlingen ikke har været bedst mulig under de givne omstændigheder. Patienten er derfor berettiget til erstatning for udgifterne i forbindelse med fjernelse af tanden og erstatning af denne med en protetisk løsning regio +5.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 7. september 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbilleder fra den 8. maj 2013 viser, at tanden +5 er svækket i betydelig grad med tab af stor mængde tandsubstans i krone og rod. Det findes derfor overvejende sandsynligt, at tanden mistes som følge af den parietale perforation.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Desuden tiltrædes erstatningens omfang.