Skip to content

3437-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig kvinde, der henvendte sig hos tandlægen den 3. maj 2011 på grund af smerter fra venstre side af overkæben. I den forbindelse blev der konstateret rodspidsbetændelse ved tanden +7 og dermed behov for rodbehandling. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden samme dag og ved den fortsatte rodbehandling af tanden +7 den 26. maj 2011 skete der en afbrækning af et rodinstrument i den forreste, ydre rodkanal. Patienten blev derfor henvist til en specialist, som ved behandling den 26. juni 2011 forårsaget yderligere afbrækning af det tidligere knækket rodinstrument. Det var derfor ikke muligt at fjerne rodinstrumentet, som derfor blev efterladt og tanden blev rodfyldt. Ifølge journalen fra den 5. oktober 2011 fra den behandlende tandlæge var rodbehandlingen afsluttet hos specialisten og der udestod alene en plastfyldning af tanden. Tanden blev derfor behandlet med en plastfyldning den 10. oktober 2011. Ved almindelig undersøgelse den 10. april 2012 blev det noteret, at der skulle holdes øje med fyldningen i tanden +7. Den 25. november 2013 blev det konstateret, at tanden var knækket under tandkødsranden. Det blev i den forbindelse vurderet, at det ikke var muligt at behandle tanden med en krone, hvorfor tanden blev pudset af. Patienten ønskedes at se tiden an vedrørende behandling af tanden, da der ikke umiddelbart var nogen symptomer. Ved undersøgelse den 20. april 2015 var fyldningen i tanden +7 tabt, hvorfor der blev lagt en ny fyldning. Ifølge journalen kunne tanden ikke opbygges. Patienten skiftede efterfølgende tandlæge, som den 20. oktober 2015 noterede, at tanden +7 var knækket og dækket af en plastfyldning. Den 15. marts 2016 blev der taget røntgen af tanden, som fandtes at vise rodspids-betændelse. Det blev vurderet, at tanden ikke kunne bevares på sigt og bør erstattes med et implantat.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til fjernelse af tanden samt erstatning heraf med implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 3. oktober 2016 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at røntgen af 26. maj 2011 viser et knækket rodinstrument i den forreste, ydre rodkanal. Endvidere dokumenterer røntgenbillederne en betydelig rodspids-betændelse omkring alle tre rødder på tanden +7 samt et betydeligt tab af tandsubstans og tab af støtteknogle foran og bagved tanden +7.

Tryg fandt derfor, at betændelsesprocessen når sammen med den betændelse, patienten har i form af parodontose omkring tanden +7. Prognosen for tanden +7 var derfor på daværende tidspunkt i maj 2011 udsigtsløs.

Tryg fandt herefter, at den knækkede rodfil ikke har haft negative konsekvenser for tanden, da tanden står til at mistes som følge af grundlidelsen caries, der er skyld i det betydelige tab af tandsubstans, grundlidelsen rodspidsbetændelse samt grundlidelsen parodontose. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tryg fandt derfor, at et eventuelt krav om tilbagebetaling for rodbehandling og den efterfølgende behandling af tanden må fremføres overfor tandlægen, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regionstandlægenævnet eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 3. oktober 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede fra den 26. maj 2011 viser +7 med knogletab langs hele den bagerste, yderste rod. Tanden mistes derfor med overvejende sandsynlighed som følge af parodontitis samt grundlidelserne caries og rodspidsbetændelse og ikke som følge af den knækkede rodfil.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.