Skip to content

3418-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 58-årig kvinde, der i perioden fra den 13. juli til den 17. juli 2015 samt den 6. august til den 26. august 2015 fik rodbehandlet tanden 7- hos anden tandlæge. Ved undersøgelse hos den behandlende tandlæge den 6. juni 2016 havde patienten smerter fra tanden 7+. Det blev herefter vurderet, at rodbehandlingen ikke var i orden i to af tandens tre tandrødder. Tandens fremadvendende rod blev derfor udrenset og rodfyldt i to rodkanaler den 16. juni 2016. Efterfølgende havde patienten symptomer fra tanden samt fra muskler og kæbeled omkring tanden. Der blev derfor udleveret en blød bidskinne, som patienten dog ikke kunne bruge på grund af smerter. Den 27. august 2016 henvendte patienten sig hos Tandlægevagten på grund af smerter. Der kunne imidlertid ikke konstateres en behandlingskrævende tilstand, hvorfor patienten blev opfordret til at søge egen tandlæge og eventuelt få en henvisning til en tandlæge med speciale i rodbehandlinger. Den 1. september 2016 henvendte patienten sig til anden tandlæge, som ordinerede antibiotika. Herefter aftog patientens symptomer og patienten blev henvist til en tandlæge med speciale i rodbehandlinger.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til rodbehandling og bidskinne.

1. instans afgørelse:

I brev af 14. oktober 2016 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at tanden 7+ ses på røntgen med store og tætte rodfyldninger, som når til et niveau nær tandrøddernes afslutning. Denne behandling vurderes at være udført i overensstemmelse med alment anerkendte faglige metoder.

Tryg fandt herefter, at der ikke kan ydes erstatning, idet der i første omgang er tale om behandling af en tand, som på grund af en grundlidelse caries skulle rodbehandles. Dernæst blev der udført en ny rodbehandling af en ekstra rodkanal samt omgørelse af en allerede rodbehandlet rodkanal. Omgørelse af en behandling er ikke en skade, men derimod alene et spørgsmål om opfyldte forventninger mellem patient og tandlæge. Der er anlagt sag i det regionale tandlægenævn.

Tryg fandt videre, at det samme forhold gør sig gældende vedrørende behandlingen med en blød bidskinne. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 14. oktober 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at rodbehandlingen af tanden 7+ har kunnet laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige rodbehandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Det bemærkes afslutningsvis, at det forhold, at der er opstået infraktioner i tanden, er helt almindeligt forekommende og ikke i sig selv er udtryk for, at der er sket en skade.