Skip to content

3474-16

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 71-årig kvinde, der henvendte sig med murren fra tanden 7+ den 29. marts 2016. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise apikal opklaring ud for den mesiale og distale rod. Patienten havde ingen smerter og blev informeret om behovet for rodbehandling af tanden. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden den 11. april 2016. Under søgningen efter rodkanaler skete der en gennembrydning af rodoverfladen svarende til røddernes delingssted. Patienten blev derfor informeret om skaden, og at tanden skal erstattes med implantat eller protese.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 9. november 2016 traf Tryg afgørelse om, at regning på 797 kr. omhandlende OP-røntgen og konsultation er en følge af den anerkendte behandlingsskade. Idet patienten har betalt regningen og forventer en refusion på 196 kr. fra Sygeforsikringen Danmark, er patientens nettoudgift 601 kr., som derfor erstattes med renter, i alt 603,25 kr.

Tryg fandt videre, at behandlingsoverslag af 20. september 2016 vedrørende implantatbehandling til erstatning af tanden 7+ inkl. sinusløft på i alt 28.453 kr. kan godkendes.

Tryg fandt dog, at et behandlingsoverslag indeholdende bl.a. 12.210 kr. for metal-keramikkroner på tænderne 6+ og 5+ ikke kan godkendes.

I den forbindelse fandt Tryg, at det fremgår af journalen, at der var caries under kronen på tanden 7+, hvilket røntgen fra den 11. april 2016 bekræfter. Cariesangrebet medfører, at tilstrækkelig behandling – hvis rodbehandlingen af tanden 7- var lykkedes – ville have krævet en ny bro. For så vidt angår selve tandskaden ydes der kun erstatning for udgifter til at genskabe den tandstatus, som patienten havde, inden tandskaden skete. Det betyder, at der ikke ydes erstatning for udgifter til det eventuelle behandlingsbehov, som patienten havde inden tandskade. Da patienten ville have haft udgifter til en ny bro, hvis gennembrydningen af roden på tanden 7+ ikke var sket, har skaden medført, at patienten sparer disse udgifter. Den implantatbehandling af tanden 7+, som erstattes, har medført behov for kronebehandling af tænderne 6+ og 5+ og disse udgifter svarer til de sparede udgifter til en ny bro. Derfor dækkes udgifterne til metalkeramikkroner på tænderne 6+ og 5+ ikke.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Indledningsvist kan det bemærkes, at nævnet er forpligtiget til at træffe en materiel rigtig afgørelse, og herunder også kan ændre en tidligere upåklaget delafgørelse om ansvar til skade for patienten.

Tandskadeankenævnet finder herefter, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1 og ændrer derfor Trygs afgørelse af 4. juli 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at røntgen fra 2014 viser tanden 7+ med knogletab på omkring halvdelen af rodlængden samt en opklaring under kronen på den fremadvendende del, som med overvejende sandsynlighed er caries.

Nævnet finder derfor, at tanden 7+ allerede var en stærkt svækket tand, inden der blev indledt rodbehandling af tanden. Tanden mistes derfor med overvejende sandsynlighed som følge af denne svækkelse og ikke som følge af gennemboringen.

Som konsekvens heraf ophæves Trygs efterfølgende afgørelse af 9. november 2016, og den af Tryg tilkendte erstatning bortfalder.