Skip to content

3598-17

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Afvist - Forældet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Stiftudboring

Beskrivelse:

Parietal perforation i forbindelse med stiftudboring. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Parietal perforation i forbindelse med stiftudboring. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om nu nu 53-åeig kvinde, der den 27. januar 2006 fik forsynet tanden 6- med stifter i tandens rodkanaler. Den 14. februar 2006 blev der cementeret en krone på tanden. Den 25. august 2016 blev patienteninformeret om, at der var sket en skævboring i tanden 6- og ifølge journalen var patienten klar over dette forhold. Det blev herefter aftalt at observere tanden. Den 29. september 2016 havde patienten smerter fra tanden 6-. Der blev derfor taget et røntgenbillede, som fandtes at vise apikal opklaring ved tanden. Det blev herefter aftalt at trække tanden ud og erstatte den med en implantatbåret krone. Tanden blev derfor trukket ud den 11. november 2016.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til fjernelse af tanden samt implantat-behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. januar 2017 traf Tryg afgørelse om, at patientens erstatningskrav er forældet i henhold til lov om patientforsikring § 19, stk. 2.

Tryg fandt, at loven kun gælder for skader, der er anmeldt senest 10 år efter, at skaden er forårsaget.

Tryg fandt videre, at skaden er sket den 27. januar 2006. I den forbindelse har Tryg lagt vægt på, at tanden 6- denne dato blev forsynet med rodstifter. Rodstiften i tandens bagudvendende rodkanal gennembrød tandrodens overflade, hvilket medførte, at tanden 6- senere mistedes.

Tryg fandt herefter, at skaden derfor er forårsaget mere end 10 år, før patienten anmeldte sit erstatningskrav til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Den 10-årige forældelses-frist er en absolut frist, der regnes fra det tidspunkt, hvor skaden er forårsaget. Der kan ikke ses bort fra den 10-årige forældelsesfrist, selv om patienten eventuelt først har fået kendskab til skaden senere i forløbet. Sagen kan derfor ikke behandles.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Trygs afgørelse af 13. januar 2017 stadfæstes.

Tryg har begrundet afgørelsen med, at patientens erstatningskrav er forældet. Tryg har lagt til grund, at skaden skete den 27. januar 2006 og at skaden derfor er forårsaget mere end 10 år, før patienten anmeldte sit erstatningskrav til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. I den forbindelse fandt Tryg, at der ikke kan ses bort fra den 10-årige forældelsesfrist, selv om patienten eventuelt først har fået kendskab til skaden senere i forløbet.

Patienten har i ankeskrivelsen blandt andet anført, at hun ikke var klar over/ oplyst om, at der uundgåeligt ville komme betændelse ved roden, som senere ville kunne sprede sig til hele knoglen i underkæben. Der er heller ingen, der har oplyst om muligheden for at klage og behandlingen og søge erstatning.

Som anført i Trygs afgørelse forældes eventuelle krav efter reglerne i lov om patientforsikring senest 10 år efter den dag, skaden er forårsaget. Da der blev isat stifter i tanden 6- den 27. januar 2006 og patientens anmeldelse først blev modtaget den 8. november 2016, er kravet derfor, som anført af Tryg forældet.

Tandskadeankenævnet har ikke kompetence til at fravige forældelsesfristen, uanset hvad der er årsag til, at skaden først er anmeldt efter forældelsesfristens udløb.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.