Skip to content

3688-17

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil er en fordyrelse af behandlingen og ikke en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil er en fordyrelse af behandlingen og ikke en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig kvinde, der henvendte sig den 27. april 2017 på grund af tandpine fra tanden 6-. Det blev konstateret, at der var tydelige infraktionslinier i tanden og at der var betændelse svarende til tandens nerve. Der blev derfor indledt rodbehandling samme dag og ved den fortsatte rodbehandling den 2. maj 2017 knækkede der en rodfil midtrods i tandens forreste, inderste rodkanal. Det blev forsøgt uden held at fjerne filen, hvorfor patienten blev henvist til specialist for fjernelse af instrumentet og rodfyldning af tanden.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling. 

1. instans afgørelse:

I brev af 31. juli 2017 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt, at det afbrækkede rodinstrument ikke har medført negative konsekvenser i erstatningsmæssig forstand. Selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at rodinstrumentet enten kan fungere som en fuldgyldig rodfyldning og i andre situationer kan instrumentet fjernes og rodfyldningen gennemføres som planlagt, uden at det vil have en negativ påvirkning af patientens tænder eller forringelse af tandstatus.

Det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling igen, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt dog, at hvis der senere opstår rodspidsbetændelse svarende til den tandrod, hvori rodfilen fortsat måtte være forankret, har patienten mulighed for at søge sagen genoptaget.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Regions-tandlægenævnet.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 31. juli 2017 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at den knækkede rodfil i tanden 6- er blevet fjernet, uden at det har medført en forringelse af tandens status. Der er derfor alene tale om en fordyrelse af behandlingen i form af en forøget udgift til fjernelse af filen, hvilket ikke er en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.