Skip to content

3672-17

Skadetype: Skade på rod - Rodresorption
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Krone

Beskrivelse:

Påbegyndt kronebehandling og ekstern resorption med tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Påbegyndt kronebehandling og ekstern resorption med tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 70-årig kvinde, der den 18. september 2015 fik taget røntgenbilleder. Ifølge journalen fremstod tanden -6 som omgivet af opløst knogle og tanden -7 blev beskrevet med en lidt kort rodfyldning, rodstift, tab af tandbærende knogle under roddelingspunktet og ellers i mindre end en tredjedel rodlængde. Det blev fundet, at der var sund rodspidsknogle på tanden -7, hvorfor der blev planlagt kronebehandling af tanden samt rekonstruktion af manglende kindtænder med en delprotese. Den 26. februar 2016 blev tanden -7 præpareret til krone og i den forbindelse knækkede et stykke af tanden. Det blev herefter konstateret, at der var en extern resorption under tandkødsranden i den fremadvendende side af forreste rod. Patienten blev derfor informeret om, at tanden -7 var uegnet til krone og udtrækningsmoden. Patienten blev derfor anbefalet rekonstruktion af tanden ved at inkludere den i den planlagte delprotese. Ifølge journalen fra den 11. marts 2016 havde patienten besluttet sig for kronebehandling af tanden -7 på trods af en dårlig prognose. Patienten ønskede herefter at søge anden tandlæge. Den 26. april 2016 blev det noteret i journalen, at patienten havde sendt en klage og ønskede behandlingen genoptaget. Det blev videre noteret, at tandlægen ved fjernelse af den midlertidige krone på -7 havde fundet et større defekt under tandkødet i knogleniveau i den forreste rodkomponent. Tanden var derfor ikke bevaringsmulig og uegnet til kronebehandling, hvilket patienten blev informeret om. Patienten ønskede dog fortsat ikke tanden -7 fjernet og accepteret herefter et tilbud om en midlertidig plastkrone på tanden. I den forbindelse blev patienten informeret om, at kronen ikke ville kunne fremstilles med god kanttilslutning og at caries og parodontitis måtte forventes. Ifølge journalen var patienten indstillet på, at det kunne være en kort og uholdbar løsning, hvorefter tanden må ekstraheres. Tanden -7 blev herefter behandlet med den midlertidige krone den 17. juni 2016, hvor patienten igen blev informeret om risici ved behandlingen.

Patienten søger nu om erstatning for tab af to tænder, som nu skal erstattes med implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 27. april 2017 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgen fra den 18. september 2015 viser -6 som beskrevet placeret i et knogleopløst område. Tanden -7 ses denne dag med en cirkulær, mørk aftegning i den forreste rodkomponent, som strækker sig fra roddelingspunktet og fremad lige over knogleniveau og under knogleniveau. Dette er overvejende sandsynligt en udvendig opløsningsproces, og den proces, der er beskrevet, som sagen drejer sig om.

Tryg fandt således, at processen var synlig på røntgen den 18. september 2015. Denne proces var placeret, så tanden allerede da havde passeret bevaringsmulighed, fordi den overvejende sandsynligt havde undermineret den forreste rod i knogleniveau. Tanden var derfor allerede da og overvejende sandsynligt længe før umulig at bevare.

Tryg fandt således, at det ikke er forhold ved selve behandlingen, der er årsagen til, at tanden mistes, men derimod forhold ved selve tanden. Det forhold, at patienten blev stillet en kronebehandling i udsigt, som ikke var mulig, fordi tanden var umulig at bevare, er ikke i sig selv en skade.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 27. april 2017 med den af Tryg anførte begrundelse. Trygs afgørelse vedrører tab af tanden -7, og Tandskadeanke-nævnets afgørelse begrænser sig derfor til denne tand. Nævnet kan ikke uden en forudgående afgørelse fra Tryg tage stilling til spørgsmål om erstatning vedrørende andre tænder, herunder tanden -6. 

Nævnet finder, at røntgen af 18. september 2015 viser tanden -7 med en ekstern resorption, som ikke er behandlerpåført, men som skyldes forhold ved patienten. Tanden mistes derfor med overvejende sandsynlighed ikke som følge af tandbehandlingen eller eventuel mangelfuld behandling.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.