3744-17

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Bro

Beskrivelse:

Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 64-årig kvinde, der den 9. marts 2009 blev der cementeret en bro regio -5,6,7,8 med tænderne -6 og -7 som bropiller og et ekstensionsled regio -5. Ifølge journalen fra anden tandlæge blev der den 3. november 2015 foretaget parodontosebehandling af tænderne -7 og -8. Den 31. marts 2016 henvendte patienten sig akut, da broen var tabt. Det blev noteret, at patienten ikke ønskede et broled ved -6. Den 5. oktober 2016 noterede en tredje tandlæge, at tanden -7 skulle trækkes ud. Tanden blev herefter fjernet ved operation den 14. december 2016.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tanden -7 med isættelse af implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 12. oktober 2017 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt, at tanden -6 var mistet forud for den oprindelige brobehandling. En eventuel udgift til implantatbehandling regio -6 skyldes derfor patientens oprindelige grundlidelse og ikke brobehandlingen.

Tryg fandt videre, at for så vidt angår selve brobehandlingen, har denne muligvis ikke opfyldt patientens forventninger til resultatet. Dog kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få en ny bro eller tilsvarende behandling, uden at det vil have en negativ påvirkning af patientens tænder eller forringelse af tandstatus.

Det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling igen, er alene et økonomisk tab, hvilket ikke i sig selv udgør en skade i lovens forstand. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen. Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Regionstandlægenævnet.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 12. oktober 2017 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at tanden -6 var mistet forud for brofremstillingen og dermed ikke som følge af den udførte behandling. Der kan derfor ikke tilkendes erstatning for tab af tanden -6.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Hvis patienten alligevel ikke har fået bevilget tilskud til behandling med implantat i regio -7, og ønsker, at der tages stilling til, hvorvidt der er sket en erstatningsberettigende skade vedrørende tab af tanden -7, skal patienten indgive en ny skadeanmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning/ Tryg, som herefter vil træffe afgørelse, om der kan tilkendes erstatning herfor.