3835-18

Skadetype: Nerveskade - Flere nerver
Afgørelsetype: Tålereglen – PFL § 2.1.4/KEL § 20.1.4
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 21-årig mand, der den 4. april 2014 fik konstateret dårlig lugt fra tanden -8, der kunne mærkes under tandkødet bag ved tanden -7. Det blev derfor anbefalet at trække tanden -8 ud. Tanden -8 blev herefter fjernet operativt den 27. oktober 2014, hvor der blev anvendt Xyloplyin som lokalbedøvelse til kæbenerven og Dentocaine som supplement ud for tanden. Ved kontrol den 3. november 2014 havde patienten fortsat smerter efter fjernelse af tanden og der blev ordineret antibiotika, da sårhelingen ikke var tilfredsstillende. Den 10. november 2014 blev stingene fjernet og det gik fremad med helingen. Patienten havde dog fortsat en oplevelse af grim lugt fra området. Efterfølgende meldte patienten afbud eller udeblev fra konsultationerne. Patienten henvendte sig igen den 10. august 2016, da han fortsat havde gener efter fjernelse af tanden i form af en sovende fornemmelse svarende til kæbenerven i venstre side. Desuden havde patienten smerter fra den bageste del af underkæben i venstre side. Ifølge journalen var en del af tanden -7 blottet og der blev taget røntgen, som viste en usikker heling i regio -8. Den 29. august 2016 var patienten til konsultation hos en specialtandlæge, hvor det blev noteret, at patienten i forbindelse med anlæggelse af lokalbedøvelse den 27. oktober 2014 oplevede nogle jag i kæben. Der blev konstateret føleforstyrrelse svarende til området under venstre øje, venstre kind og hageregion, og at patienten havde smerter ved berøring af området regio -5,6,7,8. Der blev desuden fundet normal heling ved regio -8 og det blev konkluderet, at patientens symptomer var atypiske. Patienten blev derfor henvist til Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, hvor patienten blev set den 5. oktober 2016. Der blev konstateret en sovende, snurrende fornemmelse svarende til kæbenerven i venstre side samt smerter ved berøring af kinden i venstre side. Det blev noteret, at der var mulighed for en operativ korrektion af generne svarende til kindnerven, men patienten var ikke interesseret heri. Ifølge journalen fra den behandlende tandlæge var patienten til konsultation den 6. oktober 2016, hvor det blev noteret, at patienten havde gener i form af en boblende fornemmelse fra venstre øre.

Patienten søger om erstatning for at få ordnet sin mund, tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 18. januar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.

Tryg fandt, at behandlingen er udført i overensstemmelse med, hvad der efter tandlægefaglig videnskab og erfaring har været det bedst mulige i den givne situation. Behandlingen har således været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard på det pågældende område

Tryg fandt i den forbindelse, at der er absolut indikation for at fjerne tanden -8, da der var betændelse omkring kronen på tanden -8 og patienten havde haft gener fra området. Storrøntgenbillede fra den 15. januar 2014 viser tanden -8 med tæt kontakt til kæbenervekanalen, betændelse omkring kronen på tanden -8 samt tab af knogle bagved tanden -7 op mod tanden -8, der er i direkte kontakt til tanden -7. Operationsbeskrivelsen er ført detaljeret og dokumenterer, at selve indgrebet er udført bedst muligt. Den indtrådte komplikation i form af føleforstyrrelser i kæbe- og kindnerven i venstre side er således en hændelig komplikation til et i øvrigt korrekt udført indgreb og ville også kunne indtræde for selv den erfarne specialist.

Tryg fandt herefter, at patientens skade i form af føleforstyrrelser i venstre side af kæbenerven og kindnerven efter gener i tanden -8 er en sjælden komplikation i forbindelse med operativ fjernelse af en tand. 

Tryg fandt videre, at behandlingsskaden i form af føleforstyrrelser i venstre side af kæbenerven og kindnerven, som har medført nuværende gener i form af en fornemmelse af, at huden på venstre kind, hage og underlæbe er død, samt savlen fra venstre mundvig, er relativt alvorlige set i forhold til den grundsygdom, gener fra tanden -8, som patienten blev behandlet for.

I den forbindelse har Trygt lagt vægt på, at der var tale om et ukompliceret indgreb, som ikke medfører sygemelding eller varige gener. Patientens nuværende gener som følge af behandlingsskaden er derfor mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle set i forhold til grundsygdommen. Skaden er derfor omfattet af loven.

Tryg fandt herefter, at patienten ikke som følge af behandlingsskaden med overvejende sandsynlighed har lidt et indkomsttab, da han var skoleelev på daværende tidspunkt.

Tryg fandt desuden, at patienten ikke opfylder betingelserne for at være berettiget til godtgørelse for svie og smerte, da han ikke har været sygemeldt som følge af behandlingsskaden.

Tryg fandt videre, at patienten som følge af behandlingsskaden har et varigt mén på 10%.

I den forbindelse har Tryg lagt vægt på oplysningerne i den indhentede neurosensoriske erklæring og OHIP-skemaet, hvoraf fremgår subjektive gener i form af, at patienten oplever en død fornemmelse svarende til huden på venstre kind, samt venstre side af hagen og underlæben. Den venstre kindslimhinden føles død og hævet. Patienten oplever, at tandkødet på ydersiden af underkæben i venstre side har trukket sig tilbage og at kuldepåvirkning her medfører jag/ lyn. Patienten har en fornemmelse af savlen fra venstre mundvig, samt at han bider sig i kinden, når han spiser. Føleforstyrrelserne har påvirket patientens livskvalitet. Objektivt er der konstateret en påvirkning af underkæbe-nerven og kindnerve i venstre side. Der er registreret nedsat følesans svarende til huden på venstre kind samt svarende til kindslimhinden. Visse steder er der ingen følesans. Dette er konstateret både på huden og på kindslimhinden. Endvidere er der konstateret nedsat følesans ved hagen i venstre side og underlæben i venstre side.

Godtgørelsen for svie og smerte udgør herefter 86.000 kr. samt renter heraf på 423 kr., i alt 86.423 kr.

Tryg fandt dog, at den anerkendte behandlingsskade ikke er egnet til at forårsage konstant hovedpine, som patienten har oplyst i mail af 20. december 2017, hvorfor det med overvejende sandsynlighed må skyldes andre forhold.

I øvrigt fandt Tryg, at patienten ikke er berettiget til anden erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 18. januar 2018, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at der kan tilkendes yderligere godtgørelse for varigt mén på 5%, da nerveskaden vedrører to nervegrene og da det fremgår, at De har neuropatiske smerter. Sagen hjemvises derfor til Tryg med henblik på beregning af den endelige godtgørelse for varigt mén under hensyntagen til taksten for godtgørelse for varigt mén på skadestidspunktet.

For så vidt angår eventuel godtgørelse svie og smerte finder nævnet, at sagen tillige skal hjemvises til Tryg til fornyet vurdering, da De har oplyst, at De har dokumentation for fravær. I den forbindelse skal Tryg desuden forholde sig til, om der eventuel kan tilkendes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt De måtte have haft et fritidsjob, og/eller om der kan tilkendes erstatning for eventuel studieforlængelse som følge af den anerkendte skade.

Nævnet finder, at det ikke er overvejende sandsynligt, at den anerkendte nerveskade er årsagen til Deres hovedpine.