3855-18

Skadetype: Nerveskade - N.Buccalis
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 25-årig kvinde, der ved et kirurgisk indgreb den 1. juni 2016 fik fjernet tanden -8 på grund af betændelse og smerter. Den 9. juni 2016 blev suturerne fjernet, og det blev noteret, at patienten havde nedsat gabeevne. Patienten blev derfor anbefalet skylning med klorhexidin. Ifølge journalen fra den 14. juni 2016 var patienten stoppet med at tage smertestillende medicin, men blev anbefalet at fortsætte hermed. Den 30. juni 2016 blev det noteret, at patienten fortsat havde nedsat gabeevne og var hævet i kinden i venstre side. Der blev derfor ordineret antibiotika samt anbefalet skyl med klorhexidin. Den 14. juli 2016 blev der igen ordineret antibiotika på grund af hævelse og patienten blev instrueret i skylning med klorhexidin samt korrekt brug af el-tandbørste, da der var tandkødsbetændelse. Patienten henvendte sig igen den 1. august 2016, da hun var følelsesløs på kindens inderside samt havde en hævelse i kindens yderside i venstre side med byldedannelse. Der blev derfor foretaget et kirurgisk indgreb med oprensning af operationsområdet gennem kindens yderside med skylning den 15. august 2016. Ifølge journalen svarede betændelsesområdet til en 1-krone, og man fandt ingen efterladenskaber efter tanden -8. Umiddelbart fandt man ikke nogen sammenhæng mellem tandudtagningen og udviklingen af hævelsen. Der blev desuden foretaget podning til mikrobiologisk undersøgelse og der blev igen ordineret antibiotika. Ifølge journalen oplyste patienten telefonisk den 24. august 2016, at hun ikke længere var følelsesløs i kinden. Ved kontrol den 21. september 2016 blev det noteret, at patienten havde lette føleforstyrrelser i indersiden af kinden i venstre side. Desuden var patienten generet af arvæv svarende til stedet, hvor hævelsen/ bylden havde været. Det blev noteret, at patienten havde tendens til ardannelse.

Patienten søger nu om godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 1. februar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at patienten forud for indgrebet den 1. juni 2016 var blevet behandlet gentagne gange mod betændelse ved tanden -8, senest små 3 uger før indgrebet blev udført. Der var derfor grundlag for at fjerne tanden. Efter tandudtagningen tilkom der betændelse, som trods anbefaling om skylning med klorhexidin og ordination af antibiotika udviklede sig i et omfang, der medførte kirurgisk oprensning.

Tryg fandt videre, at den hævelse/ byld, der opstod efter tandudtagningen, med overvejende sandsynlighed skyldes en forudbestående betændelsestilstand i kroppen. Behandlingen med tandudtagning kan givetvis have udløst udviklingen af betændelsestilstanden, men kan ikke have forårsaget den, da den lå i kroppen i forvejen. En betændelsestilstand, både ind- og udvendigt kan medføre arvævsdannelse, som kan trykke eller belaste de omkringliggende nerver.

Tryg fandt derfor, at de føleforstyrrelser, som patienten har udviklet, og som nu påvirker hende i hverdagen, skyldes dannelsen af arvæv. Ved den vurdering lægges der særligt vægt på oplysningerne om, at patienten har tendens til arvævsdannelse, og at der ikke ses nogen reel tidsmæssig sammenhæng mellem indgrebet og udviklingen af patientens føleforstyrrelser.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4 og ændrer derfor Trygs afgørelse af 1. februar 2018, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at der er sket en nerveskade på nervus buccalis i forbindelse med fjernelsen af visdomstanden -8. Skaden findes desuden at være tilstrækkelig sjælden og alvorlig i forhold til grundlidelsen og dermed mere end patienten bør tåle i forbindelse med fjernelsen af en visdomstand.

Nævnet finder herefter på baggrund af de beskrevne gener, at der kan tilkendes en godtgørelse for varigt mén på 8% jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt A.1.4.1. Sagen hjemvises herefter til Tryg med henblik på den endelige opgørelse af erstatningens størrelse.

For så vidt angår arret på kinden kan der ikke tilkendes godtgørelse for varigt mén, da infektionen i munden (eller ved visdomstanden) allerede var tilstede før tandoperationen og skyldes ifølge den mikrobiologiske undersøgelse normal mundhule flora.