3868-18

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 38-årig mand, der den 22. juni 2015 fik indledt rodbehandling af tanden 7+ på grund af betændelse og smerter. Rodbehandlingen blev fortsat den 13. august 2015 og i den forbindelse knækkede der rodfile i den ganevendende og den bagerste kindvendende rodkanal. Den 21. september 2015 blev rodbehandlingen afsluttet med en rodfyldning og der blev taget røntgen. Den 23. september 2015 blev tanden plastfyldt. Efterfølgende fik patienten lavet rodbehandlingen om hos anden tandlæge den 5. juli 2017, hvor det blev konstateret, at der var knækket en rodfil i tanden. Efterfølgende havde patienten smerter og den 11. juli 2017 blev det forsøgt at fjerne filen. Den 14. juli 2017 blev det aftalt, at tanden skulle trækkes ud, da det ikke var muligt at fjerne filen. Der blev desuden optaget klinisk foto til dokumentation for, at rodfilen gennembrød den ganevendende rodspids på tanden.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tand samt godtgørelse for svie og smerte som følge heraf.

1. instans afgørelse:

I brev af 26. februar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var indikation for rodbehandling af tanden 7+ på grund af betændelse og smerte. Desuden dokumenterer det kliniske foto samt røntgenbillede af 21. september 2015, at den ganevendende rod på tanden 7+ blev gennembrudt af rodfilen, som var fastlåst i rodkanalen.

Tryg fandt herefter, at den erfarne specialist havde sørget for at få et overblik over samt respekteret tandens anatomi i forbindelse med rodbehandlingen, således at der ikke var sket en gennembrydning af rodens overflade. Udrensningen skulle alene have omfattet selve rodkanalen. Ved denne fremgangsmåde havde man med overvejende sandsynlighed undgået tab af tanden 7+ og følgerne heraf.

Tryg fandt dermed, at tabet af tanden 7+ har årsag i rodbehandlingen, hvor der skete en gennembrydning.

Patienten er derfor berettiget til erstatning, herunder bl.a. udtrækning af tanden samt erstatning heraf med implantat, abutment og krone.

Tryg fandt dog, at patienten har sparede udgifter til krone og støbt opbygning, da patienten ville have haft disse udgifter for at kunne bevare tanden på lang sigt, hvis ikke skaden var sket. Der fratrækkes derfor skønsmæssigt 8.000 kr. i erstatningen.

Hvis patienten ikke ønsker tanden erstattet med implantat, kan der tilbydes en kompensation på 4.000 kr. for tab af tanden.

Der skal herefter indsendes behandlingsoverslag samt oplysnings- og sygeskema for en nærmere vurdering af erstatningens omfang og størrelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 26. februar 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at tanden 7+ under alle omstændigheder skulle behandles med en krone og støbt opbygning for at bevare tanden på længere sigt, selv om skaden ikke var sket. Der skal derfor i erstatningen fratrækkes udgifterne hertil, da der alene tilkendes erstatning for udgifter, der er en følge af skaden og ikke for udgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder. Alternativt kan der tilbydes en kompensation på 4.000 kr. for tab af tanden, hvis patienten ikke ønsker et implantat som erstatning for tanden.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.