3874-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Tandudtrækning

Beskrivelse:

Rodbehandling og udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Rodbehandling og udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 56-årig kvinde, der den 1. marts 2012 fik rodbehandlet tanden 5+ hos den behandlende tandlæge. Efterfølgende blev tanden trukket ud af i marts 2012 og patienten fik isat et implantat i regio 5+ hos en specialtandlæge den 24. januar 2014. Den 31. januar 2014 blev stingene fjernet og der blev ordineret penicillin og mundskylning med klorhexidin. Ved kontrol den 21. februar 2014 blev der noteret stabile og reaktionsløse forhold ved regio 5+. Den 21. marts 2014 blev der taget kontrolrøntgen samt konstateret reaktionsløse forhold med god integration i knoglen. Den 10. april 2014 blev abutment og krone påsat implantatet af patientens oprindelige tandlæge. Patienten henvendte sig hos en anden tandlæge den 28. august 2015, da hun var bekymret for, at implantaterne i overkæben var årsagen til smerter i overkæben. Det blev noteret, at tanden 4+ var bankeøm og røntgen viste caries med involvering af tandnerven. Ifølge journalen skulle tanden rodbehandles eller trækkes ud, og der blev ordineret smertestillende medicin. Den 26. november 2015 blev det noteret, at implantatet regio 5+ ikke var symptomgivende. Ifølge journalen fra den 5. maj 2017 viste en CBCT-scanning en efterladt rodstump ved implantatet og denne havde forårsaget en betændelsestilstand. Det blev desuden noteret, at implantatkronen ikke har været korrekt monteret, men at dette ikke havde givet anledning til problemer. Efterfølgende er roden og implantatet blev fjernet og ny behandling er påbegyndt.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 28. marts 2018 traf Tryg afgørelsen om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at selv om det på CBCT-scanning af den 5. maj 2017 fremgår, at der var efterladt en rodstump ved implantatet, som havde givet betændelse, og at implantatkronen ikke havde været monteret korrekt, så kan implantatbehandlingen laves om uden yderligere komplikationer.

Tryg fandt således, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få et nyt implantat, uden at det vil have en negativ påvirkning af hendes tænder eller forringelse af tandstatus.

Det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling igen, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Regionstandlægenævnet.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 28. marts 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at rodbehandlingen af tanden 5+ og udtrækning af tanden ikke har medført en skade i lovens forstand. I den forbindelse bemærkes det, at nævnet finder, at der er tale om en efterladt rod fra en mælketand og ikke fra tanden 5+.

Nævnet finder derfor, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Såfremt patienten ønsker, at der skal tages stilling til, om der er sket en erstatningsberettigende skade i forbindelse med implantatbehandlingen udført af anden tandlæge, skal der indgives en ny anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning/ Tryg, som herefter vil træffe en afgørelse herom.