3882-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Rodbehandling og efterfølgende tab af knogle/ rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Rodbehandling og efterfølgende tab af knogle/ rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 85-årig kvinde, der den 15. februar 2012 fik taget røntgenbillede af tanden -6. Patienten henvendte sig på grund af ømhed ved tanden -6 den 11. maj 2015 og der blev derfor igen taget røntgenbillede af -6. Ifølge journalen havde patienten fået ordineret antibiotika af vagtlægen. Det blev aftalt, at patienten skulle fortsætte med Primcillin. Den 21. oktober 2016 blev der taget røntgen af tanden, som viste rodspidsbetændelse. Den tidligere rodbehandling skulle derfor laves om. Der blev herefter indledt rodbehandling af tanden den 24. oktober 2016, hvor det uden held blev forsøgt at fjerne kronen. Kronen blev derfor delt og fjernet, hvorefter det blev konstateret, at der var en infraktion i tanden med betydelig tab af tandbærende knogle. Tanden kunne derfor ikke bevares og blev fjernet samme dag. Efterfølgende er der blevet isat et implantat i regio -6.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 20. april 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1. 

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgenbilledet af 15. februar 2012 dokumenterer mindre tab af knogle svarende til røddernes forgreningspunkt af tanden -6. Desuden dokumenterer røntgenbilledet af 11. maj 2015 yderligere tab af knogle svarende til røddernes forgreningspunkt samt rodspidsbetændelse på tanden -6. Den 24. oktober 2016 blev det journaliseret, at der var en sprække i tanden -6, hvorfor tanden ikke kunne bevares.

Tryg fandt herefter, at tanden -6 med overvejende sandsynlighed mistes på grund af grundlidelsen, sprækken/ infraktionen og ikke som følge af tandlægens behandling eller mangel på samme. Selv om sprækken var blevet diagnosticeret tidligere, var tanden alligevel gået tabt som følge af grundlidelsen, sprækken. Der er hermed ikke sket en skade i lovens forstand.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 20. april 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede fra februar 2012 viser normale knogleforhold ved -6, mens røntgenbillede fra maj 2015 viser tab af halvdelen af den fremadvendende tandbærende knogle ved -6. Dette hurtige tab af knogle er forenelig med en rodfraktur. Tanden mistes derfor med overvejende sandsynlighed som følge af grundlidelsen, rodfraktur.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.