Skip to content

3936/18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Caries

Beskrivelse:

Behov for kronebehandling er en følge af grundlidelsen caries og ikke mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for kronebehandling er en følge af grundlidelsen caries og ikke mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 61-årig kvinde, der den 29. oktober 1999 fik behandlet tanden -6 med plastfyldning i fire flader. Efterfølgende har patienten konsulteret tandlægen to gange om året, hvor der er blevet foretaget tandrensninger. Den 16. januar 2007, den 13. juli 2017 og den 7. maj 2009 blev der taget bitewings. Den 26. august 2009 blev tanden +7 renboret og behandlet med en plastfyldning. Ifølge journalen fra den 30. januar 2010 havde patienten tabt fyldningen i tanden 6+, hvorfor den blev behandlet med en ny fyldning. Den 30. marts 2010 blev fyldningen i tanden 7+ skiftet og tanden +7 blev behandlet med en fyldning på grund af caries. Patienten havde smerter ved tanden +8 den 30. december 2011, hvorfor der blev taget røntgen, som fandtes at vise intet abnormt. Den 20. april 2012 blev tanden -7 behandlet med en plastfyldning på grund af caries, og den 15. juni 2012 blev defekt fyldning i tanden +7 skiftet. Ifølge journalen fra den 3. maj 2013 blev tanden +8 behandlet med en plastfyldning på grund af caries. Den 31. marts 2016 blev en defekt fyldning i tanden 6+ skiftet med en ny plastfyldning. Tanden 4+ var knækket den 23. september 2016, hvorfor sølvfyldningen blev fjernet og tanden blev opbygget med plast. I den forbindelse blev patienten anbefalet kronebehandling af tanden. Den 24. november 2016 blev der taget bitewings uden fund af behandlingskrævende tilstand. Efterfølgende henvendte patienten sig med smerter i tanden +6 til anden tandlæge den 22. august 2017. Der blev taget røntgen og konstateret caries i tanden +6. Tanden blev derfor behandlet med en plastfyldning. Den 31. august 2017 blev der taget nye bitewings og der blev noteret obs for caries i tanden -6. Desuden blev patienten anbefalet at få skiftet defekte plastfyldninger i tænderne 7,6-7,8. Den 28. september 2017 blev plastrestaureringen af tanden 4+ fornyet, og patienten blev anbefalet udskift af fyldningerne i venstre side af overkæben på grund af manglende kontakt imellem tænderne. Patienten blev anbefalet kronebehandling af tænderne 6+7 den 16. oktober 2017, da 80% af tandkronerne var plast. Desuden blev der anbefalet kronebehandling af tænderne 7,6-7. Den 30. oktober 2017 blev plastfyldningen i tanden +8 skiftet, og den 16. november 2017 blev tanden +7 kronebehandlet. Patienten henvendte sig med smerter fra regio +5,6,7 den 14. maj 2018. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise sunde forhold samt dyb fyldning ved tanden +6. Tanden +6 blev herefter rodbehandlet den 18. juni 2018 på grund af død nerve og rodspidsbetændelse. Den 20. august 2018 blev der taget kontrolrøntgen.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til genopretning af insufficient tandbehandling samt godtgørelse for varigt mén på grund af porcelænskroner i stedet for egne tænder. 

1. instans afgørelse:

I brev af 8. august 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen af tænderne 6,4+6,7 og 7,6-6,7 hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgen fra 28. april 1993 viser tænderne 6,4+6 og 7,6-6 med en stor restaureringsgrad på 60-70%. Yderligere fremgår det, at tænderne 7,6- blev rodbehandlet den gang og i 1999 blev tanden -6 behandlet med plast i fire flader. Tænderne havde dermed behov for kronebehandlinger.

Tryg fandt desuden, at røntgen fra 2006 viser, at tænderne +7 og -7 har en restaureringsgrad på 80% og dermed havde behov for kronebehandlinger. Endvidere var tanden 4+ allerede for 25 år siden svækket af en stor fyldning, og svækkelsen blev yderligere forøget, da tanden efter mange års belastning knækkede den 23. september 2016.

Tryg fandt dermed, at tænderne har haft behov for kronebehandlinger i mange år. Det nuværende kronebehandlingsbehov har således været tilstede i mange år og skyldes ikke behandlingerne hos tandlægen, men tændernes grundlidelse. Behandlingerne hos tandlægen har dermed ikke medført negative konsekvenser for patientens tandstatus, idet der ikke er tale om et øget behandlingsbehov, men udskudte behandlinger. Der er derved ikke sket en behandlingsskade, og patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tryg fandt videre, at selv om behandlingerne med plastfyldningerne i tænderne 7,6-7,8 muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få nye fyldninger i tænderne, uden at det vil have en negativ påvirkning af tænderne eller forringelse af tandstatus.

Det forhold, at patienten skal have foretaget behandlingerne igen, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for de første behandlinger eller omgørelse af de tidligere udførte behandlinger er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingerne. Ved uenighed kan sagen indbringes for Regionstandlægenævnet (retteligt: Styrelsen for Patientsikkerhed). 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 8. august 2018 vedrørende tænderne 6,4+7 og 7,6-6,7 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet vurderer på grundlag af journal og bite wings den 13. juli 2006, at behovet for kronebehandling af tænderne 6,4+7 og 7,6-6,7 er en følge af grundlidelsen caries og den nødvendige behandling heraf og ikke en følge af mangelfuld diagnostik og behandling af caries.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade ved behandling af tænderne 6,4+7 og 7,6-6,7 i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.