Skip to content

4228/19

Skadetype: Skade på anden anatomisk struktur end tand/nerver - Bløddelsskade
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Udtrækning af visdomstand med forbrænding og ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Udtrækning af visdomstand med forbrænding og ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 26-årig mand, der ifølge journalen fra den 24. august 2017 skulle have trukket tanden 8- ud under diagnosen betændelse ved kronen. I forbindelse med deling af tanden blev underlæben i højre side forbrændt, og tanden blev herefter trukket ud. Ved kontrol den 31. august 2017 blev der noteret begyndende sårheling i underlæben, og der blev taget fotos heraf. Den 3. oktober 2017 blev der noteret pæn heling af såret, men der var en lille fordybning i sårområdet, som patienten var ked af. Der blev igen taget klinisk fotos.

Patienten søger nu om erstatning for medicinudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. 

1. instans afgørelse:

I brev af 25. oktober 2019 traf Tryg afgørelse om, at erstatningen ikke overstiger minimumsgrænsen på 1.000 kr.

Tryg fandt, at patienten ikke har haft nogle behandlingsudgifter forbundet med skaden, da patienten har oplyst, at han ikke ønsker en operativ behandling.

Tryg fandt videre, at patienten har oplyst, at han har haft medicinudgifter til penicillin samt salve, men har ikke vedlagt dokumentation for egenbetaling.

Tryg fandt herefter, at det er overvejende sandsynligt, at patienten har modtaget medicinsk behandling i forbindelse med brandsåret, og fastsatte herefter udgifterne til skønsmæssigt 100 kr.

Tryg fandt endvidere, at patienten ikke har dokumenteret, at han har lidt et indkomsttab i forbindelse med den påførte skade.

Tryg fandt desuden, at patienten ikke har vedlagt dokumentation for at have været sygemeldt fra arbejdet.

Tryg fandt derfor, at det ikke er overvejende sandsynligt, at patienten har været sygemeldt som følge af den påførte skade. Det forhold, at patienten har været underlagt medicinsk behandling, findes ikke at kunne sidestilles med betingelsen for at være under behandling.

Tryg fandt videre på baggrund af de indsendte billeder, at patienten som følge af behandlingsskaden ikke har varige gener, som modsvarer et varigt mén på 5% eller derover.

Tryg fandt i den forbindelse, at der ikke længere ses et sår på læben, men alene en lille flade på højre side af underlæben, hvor læben har en lysere farve end på resten af underlæben. Der er alene tale om et ar, som er lysere i farven end den øvrige hud.

Tryg fandt derfor, at der ikke er tale om et skæmmende ar/vansir. Derfor fastsættes det varige mén til mindre end 5%.

Tryg fandt desuden, at da patienten ikke som følge af behandlingsskaden har varige erhvervshindrende gener, har patienten ikke lidt et tab af erhvervsevne.

Tryg fandt således samlet set, at behandlingsskaden ikke har medført et erstatningskrav, som overstiger minimumsgrænsen på 1.000 kr., og patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter loven.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 25. oktober 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Seks af Tandskadeankenævnets medlemmer finder, at de modtagne fotos viser, at arret ikke er skæmmende eller vansirende i en sådan grad, at der kan tilkendes en godtgørelse for varigt mén på minimum 5% jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt H.2.

Et medlem finder, at arret er skæmmende eller vansirende i en sådan grad, at der kan tilkendes en godtgørelse for varigt mén på 5% jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt H.2.

Afgørelsen i sagen træffes efter stemmeflertallet, således at der ikke tilkendes godtgørelse for varigt mén.

I øvrigt bemærkes, at skaden er anerkendt som dækningsberettigende i henhold til loven. Der ses imidlertid ikke at være grundlag for udbetaling af godtgørelse eller erstatning med beløb, som overstiger minimumsgrænsen på 1.000 kr.