4240/19

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Bro

Beskrivelse:

Brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 76-årig mand, der ifølge journalen fik recementeret en bro i regio +3,4,5 den 30. marts 2016. Broen blev igen recementeret den 24. juni 2016 og igen den 10. august 2017 på tanden +3. Den 19. april 2018 blev patienten undersøgt af en anden tandlæge på samme klinik, som noterede, at broen var delt mellem tænderne +3 og +4. Desuden var der en skarp kant ved +3,4 samt reduceret mellemled, og der blev taget et røntgenbillede af +4.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til en ny bro.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. august 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt, at patienten har fået lavet en 3-leddet bro i området ved tænderne +3,4,5 før 2007. Røntgenbillede af 3. december 2007 viser broen i området ved tænderne +3,4,5. Desuden er der ikke lavet notater om gener fra broen.

Tryg fandt videre, at røntgenbillede af 19. april 2018 viser, at broen er slidt og med et brud mellem broankeret på tanden +4 og mellemleddet på tanden +4.

Tryg fandt herefter, at selv om brobehandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få en ny bro, uden at det vil have en negativ påvirkning af patientens tænder eller forringelse af tandstatus.

Tryg fandt i den forbindelse, at en bro bliver slidt med tiden, og det kan derfor blive nødvendigt at lave denne om efter mange års funktion.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne brobehandling igen, ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Manglende succes af en behandling udgør ikke en erstatningsberettigende skade. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen. Det bemærkes, at der ved klage til Styrelsen for Patientklager gælder en klagefrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor patienten kendte eller burde kende til forholdet og 5 år fra det tidspunkt, hvor den påklagede behandling blev udført.

Såfremt patienten finder, at der er sket en skade på baggrund af den brobehandling, patienten fik lavet før 2007 hos daværende tandlæge, må der indgives en separat anmeldelse herom. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 16. august 2019.

Nævnet finder, at røntgenbillede fra april 2018 viser, at der var caries under begge bropiller samt en slidt bro. Broen mistes derfor med overvejende sandsynlighed som følge af grundlidelsen slidt bro samt caries og ikke som følge af tandlægens behandling.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.