Skip to content

4291/19

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 47-årig mand, der den 11. januar 2010 fik påbegyndt rodbehandling af tanden -6. I den forbindelse blev der taget røntgen uden nærmere beskrivelse. Den 28. januar 2010 blev tanden rodfyldt i tre kanaler, og der blev taget kontrolrøntgen med notat ”uden bemærkninger”. Ifølge journalen fra den 17. december 2010 blev tanden behandlet med en plastfyldning, og den 15. august 2011 blev tanden behandlet med en rodstift og plastfyldning. Den 12. marts 2012 blev tanden igen behandlet med en plastfyldning uden yderligere bemærkninger. Ved undersøgelse den 25. september 2014 blev der taget bite wings, som fandt at vise tegn på rodspidsbetændelse, hvilket patienten blev informeret om. Det blev videre noteret, at patienten ikke havde nogen symptomer og ikke ønskede behandling. Den 14. oktober 2016 blev det noteret, at der var yderligere fraktur af plast i -6, men patienten ønskede ikke behandling, da tanden ikke generede. Patienten henvendte sig akut den 15. februar 2018 med fraktur af tanden 6+. I den forbindelse blev der taget røntgen af tanden -6, som fandtes at vise rodspidsbetændelse på begge rødder samt en knækket fil i mesiale kanal. Patienten blev anbefalet behandling af tanden og at anmelde forholdet til tandskadeerstatningen.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling samt følgevirkningerne, det har medført.

1. instans afgørelse:

I brev af 31. oktober 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er grundlag for at genoptage sagen efter de almindelige forvaltningsretlige regler om genoptagelse.

Tryg fandt, at patientens seneste brev ikke indeholder nye faktiske eller retlige oplysninger i forhold til den anmeldelse/ de oplysninger, som patienten tidligere har sendt.

Tryg fandt i den forbindelse, at det opdaterede journalmateriale ikke ændrer ved vurdering af, at det ikke er den knækkede rodfil, som vurderes at være skyld i opklaringen/ rodspidsbetændelsen.

Tryg fandt, at den knækkede rodfil kan være medvirkende til, at rodkanalen ikke kan fyldes tæt, og afhængigt af hvornår i rodbehandlingsforløbet, den er knækket, så kan den også have forhindret en optimal udrensning af rodkanalen. Ved en rodbehandling fjerner man ikke alt nervevæv fra rodkanalen, da dette med nuværende metoder ikke er muligt. Det er derfor afgørende, at rodfyldningen er så tæt som muligt, og at der ikke efterlades et hulrum i rodkanalen, da dette giver uhensigtsmæssige groforhold for sygdomsfremkaldende bakterier.

Tryg fandt derfor, at det er afgørende for prognosen, at rodkanalen fyldes så godt som muligt over den knækkede rodfil. Det er ikke sikkert, at der sker heling bagefter dette, men en optimal rodfyldning i rodkanalerne giver også bedre helingsmulighed efter en kirurgisk rodbehandling, hvis en sådan skulle blive nødvendig. Der er derfor ikke grundlag for at genoptage sagen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at det journalmateriale, der er fremsendt til Tryg, efter den oprindelige afgørelse var truffet, viser at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1 og ændrer derfor Trygs afgørelse af 31. oktober 2019, om at der ikke er grundlag for at genoptage sagen.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at den knækkede rodfil er årsag til, at der nu er behov for kirurgisk rodbehandling af den forreste rod på -6. Bedst mulig behandling havde tilsagt, at rodbehandlingen var foretaget tilstrækkelig skånsomt, således at filen ikke var knækket.

Behandlingsoverslag på kirurgisk rodbehandling af den forreste rod skal derfor fremsendes til Tryg med henblik på godkendelse, før behandlingen påbegyndes. Det skal af behandlingsforslaget fremgå, hvordan patienten for egen regning vil få omlavet rodfyldningen i den bagudvendende rod. Alternativt vil der kunne udbetales godtgørelse på 4.000 kr. for en mistet tand.