Skip to content

4177/19

Ankenævnsafgørelsen: Ankefrist udløbet

Beskrivelse:

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet kan ikke behandle patientens anke.

Ifølge § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af behandling af sager efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet kan en afgørelse fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning (Tryg) ankes inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Dette fremgår tillige af ankevejledningen i Trygs afgørelse af 7. maj 2019. Da patientens anke først er modtaget den 17. september 2019, er ankefristen overskredet med ca. 1 ½ måned.

Det bemærkes, at der ikke i sagsakterne ses at foreligge fuldmagtsforhold, hvoraf det fremgår, at Tryg oprindeligt skulle have sendt afgørelsen til tandlægen på patientens vegne. Det bemærkes videre, at Tryg ikke har mulighed for at forlænge ankefristen.

Tandskadeankenævnet afviser derfor anken, der er indgivet for sent.