Skip to content

4340/20

Skadetype: Skade på anden anatomisk struktur end tand/nerver - Bløddelsskade
Afgørelsetype: Tålereglen – PFL § 2.1.4/KEL § 20.1.4
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Andet - Tandregulering

Beskrivelse:

Tandreguleringsbehandling med tandkødsreduktion af blotlæggelse af knogle til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Tandreguleringsbehandling med tandkødsreduktion af blotlæggelse af knogle til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 19-årig mand, der den 2. oktober 2014 var til visitation hos tandlægen, hvor der blev anerkendt et behov for tandreguleringsbehandling. Der blev derfor opstartet en tandreguleringsbehandling med bøjle i overkæben den 12. maj 2016, og den 17. juni 2016 blev der monteret en bøjle i underkæben. Den 6. april 2017 blev der konstateret begyndende tandkødsreduktion ved tanden 1-, og den 27. april 2017 var tilstanden forværret. Der blev derfor taget kliniske fotos. Efterfølgende var patienten til regelmæssige konsultationer, og den 5. december 2017 var patienten hos en anden tandlæge til en second opinion på blotlæggelsen af roden ved tanden 1-. I den forbindelse blev der anbefalet en justering af behandlingsforløbet. Ved konsultation hos den behandlende tandlæge den 11. januar 2018 blev der konstateret en blotlæggelse af roden ved tanden 1- svarende til 70% af den samlede rodlængde. Der blev igen taget kliniske fotos. Den 23. og 28. januar 2019 blev tandreguleringsapparaturet afmonteret. Desuden blev det noteret, at der var planlagt en kirurgisk behandling af blotlæggelsen af roden på tanden 1- hos en specialtandlæge i kirurgi.

Patienten søger nu om erstatning for fremtidige udgifter til eventuel reetablering af fortand i undermunden. 

1. instans afgørelse:

I brev af 27. november 2019 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.

Tryg fandt, at behandlingen er udført i overensstemmelse med, hvad der efter tandlægefaglig videnskab og erfaring har været det bedst mulige i situationen. Patientens behandling har således været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard på det pågældende område.

I den forbindelse fandt Tryg, at der blev opstartet relevant behandling med tandregulering som følge af trangstilling, og at der herefter relevant blev foretaget kontroller. Desuden blev behandlingen relevant justeret, efter der havde været foretaget en second opinion.

Tryg fandt derfor, at den opståede komplikation i form af tandkødsreduktion med efterfølgende blotlæggelse af roden på tanden 1- er en hændelig komplikation til et i øvrigt korrekt udført indgreb. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt herefter, at skaden i form af tandkødsreduktion med efterfølgende blotlæggelse af knogle ved tanden 1- efter behandling med bøjle er en sjælden komplikation (under 2%) i forbindelse med bøjlebehandling. Hertil bemærkes, at en mindre tandkødsreduktion i forbindelse med bøjlebehandling er en velkendt komplikation. I dette konkrete tilfælde er der dog tale om betydelig skade på tandkød samt knogle ved tanden 1-.

Tryg fandt videre, at behandlingsskaden i form af tandkødsreduktion og blottelse af knogle ved tanden 1-, som har medført nuværende gener, som er relativt alvorlige i forhold til den grundsygdom, som patienten blev behandlet for. I den forbindelse har Tryg lagt vægt på, at der var tale om et ukompliceret indgreb, som ikke medfører sygemelding eller varige gener.

Tryg fandt således, at patientens nuværende gener som følge af behandlingsskaden er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle set i forhold til grundsygdommen.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for rimelige udgifter til den skadesudbedrende behandling relateret til den aktuelle komplikation ved 1-, som er planlagt til en mukogingival kirurgisk behandling.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 27. november 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at komplikationen i form af tandkødsreduktion med efterfølgende blotlæggelse af knogle ved tanden 1- efter behandling med bøjle er en sjælden og alvorlig komplikation i forbindelse med den planlagte bøjlebehandling. Skaden går derfor ud over, hvad patienten bør tåle set i forhold til grundlidelsen og den nødvendige behandling heraf. Nævnet kan desuden tiltræde erstatningens størrelse og omfang, som fastsat af Tryg.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.

Hvis der senere måtte opstå yderligere behov for behandling som følge af den anerkendte skade, skal dokumentation herfor fremsendes til Tryg, der herefter vil tage stilling til, om sagen kan genoptages. Genoptagelse vil kunne ske i op til 10 år efter Trygs afgørelse af 27. november 2019. Dog skal kravet rejses senest 3 år efter, at patienten vidste eller burde vide, at han havde et erstatningskrav jf. lovens § 60b.