4363/20

Skadetype: Skade på anden anatomisk struktur end tand/nerver - Tab af knogle
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Periimplantitis

Beskrivelse:

Mangelfuld diagnostik og behandling af periimplantitis med efterfølgende tab af knogle og implantat til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Mangelfuld diagnostik og behandling af periimplantitis med efterfølgende tab af knogle og implantat til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 51-årig mand, der ved undersøgelse den 8. december 2014 fik konstateret en fordybet tandkødslomme ved implantatet regio -7. Ifølge journalen var der dog ikke blødning eller betændelsessekret. Efterfølgende var patienten regelmæssigt til undersøgelse hos tandlægen, hvor der blev udført diverse tandbehandlinger. Den 23. august 2018 henvendte patienten sig på grund af smerter ved regio -7. Det blev noteret, at implantatet var løst, og der kunne ses cementoverskud. Implantatet blev derfor fjernet samme dag.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til nyt implantat og krone. 

1. instans afgørelse:

I brev af 10. januar 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at patienten før den 8. december 2014 fik isat et implantat til erstatning af tanden -7. Desuden viser røntgenbilledet af 3. december 2012 optaget i forbindelse med aftryk, at der inden montering af kronen på implantatet var et omfattende tab af knogle svarende til de øverste 3-5 millimeter, hvilket er årsag til, at cement kunne trænge ned om implantatet. Det vil sige, at implantatet allerede manglede knogle inden montering af krone.

Tryg fandt herefter, at selv om implantat-/kronebehandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan implantat-/kronebehandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få et nyt implantat og krone, uden at det vil have en negativ påvirkning af patientens tænder eller forringelse af tandstatus.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne implantat-/kronebehandling igen, ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Manglende succes af en behandling udgør ikke en erstatningsberettigende skade. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager, eller der kan indledes civilt søgsmål mod tandlægen. Patienten skal dog være opmærksom på, at der ved klage til Styrelsen for Patientklager gælder en klagefrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor patienten kendte eller burde kende til forholdet og 5 år fra det tidspunkt, hvor den påklagede behandling blev udført.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 21, stk. 1 og § 20, stk. 1, nr. 1 og ændrer derfor Trygs afgørelse af 10. januar 2020, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at røntgenbillede fra 2012 viser, at kæbeknoglen er i niveau med øverste gevind af implantatet -7, hvilket ikke indikerer et knogletab, men derimod at implantatet var sat dybt i kæbeknoglen. Ved en sammenligning af røntgenbilleder for perioden fra 2012 og frem til 2018 ses et gradvist tab af knogle omkring implantatet, som ender med at strække sig til fjerde gevind. Der er således entydig radiologisk dokumentation for, at der i perioden sker progressivt knogletab omkring implantatet, uden at dette journalføres eller behandles.

Nævnet finder derfor, at den mangelfulde diagnostik og behandling af periimplantitis har medført knogletab samt tab af implantatet -7, som kunne have været undgået ved rettidig behandling af periimplantitis. Der kan derfor tilkendes erstatning for udgifterne til knogleopbygning og implantatbehandling med krone regio -7. Der skal dog foretages fradrag for udgifterne til behandling af periimplantitis, som skønsmæssigt fastsættes til 7.000 kr.

Behandlingsoverslag skal fremsendes til Tryg med henblik på godkendelse, før behandlingen påbegyndes.