4443/20

Ankenævnsafgørelsen: Ankefrist udløbet

Beskrivelse:

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet kan ikke behandle patientens anke.

Ifølge § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af behandling af sager efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet kan en afgørelse fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning (Tryg) ankes inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Dette fremgår tillige af ankevejledningen i Trygs afgørelse af 19. marts 2020. Da patientens anke først er modtaget den 23. juni 2020, er ankefristen overskredet med 4 dage.

Det bemærkes, at anken lå i Tandskadeankenævnets postkasse den 23. juni 2020, som er en tirsdag. Selv hvis brevet var blevet lagt i postkassen mandag, den 22. juni 2020, ville anken stadig været indgivet for sent.

Tandskadeankenævnet afviser derfor patientens anke, der er indgivet for sent.