4391/20

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Stiftudboring

Beskrivelse:

Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig mand, der den 10. august 2011 fik foretaget udboring til stiftopbygning i den rodbehandlede tand +5. Der blev herefter cementeret en stift i tanden, og en opbygning blev fremstillet. Den 23. april 2011 blev tanden +5 præpareret til en keramik krone, som blev cementeret den 8. september 2011. Patienten henvendte sig med smerter fra venstre side af overkæben den 27. maj 2014. Det blev konstateret, at tanden +5 var lidt løs. Der blev derfor taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse ved tanden samt mulig parietal perforation. Der blev herefter ordineret penicillin, og patienten blev henvist til en specialist. Den 3. juli 2014 konstaterede specialisten at der var rodspidsbetændelse ved tanden og mulig parietal perforation. Der blev derfor foretaget kirurgisk rodbehandling af tanden +5 den 5. juli 2014, hvor der blev konstateret en parietal perforation af roden. Det blev i den forbindelse noteret, at der skulle tages højde for, at behandlingen ikke lykkedes, og at der i så fald skulle isættes et implantat som erstatning for tanden +5. Den 28. maj 2019 blev der taget røntgen af tanden, som fandtes at vise mulig rodfraktur. Tanden blev derfor trukket ud den 25. november 2019.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 3. marts 2020 traf Codan afgørelse om, at patienten ikke er berettiget til yderligere erstatning.

Codan fandt, at patienten ikke er berettiget til erstatning for implantatbehandling som følge af tab af tanden +5.

Codan fandt i den forbindelse, at det beskrives i journalen den 28. maj 2019, at tanden +5 mistes med årsag i en rodfraktur.

Codan fandt herefter, at rodfrakturen ikke kan henføres til den anerkendte skade, men skyldes derimod en hændelig komplikation til et uheldigt bid. I den forbindelse er der lagt vægt på, at tanden mistes grundet en rodfraktur, og at der ikke er notater om komplikationer i forlængelse af behandlingen i 2015. Først i 2019 er der oplysninger om betændelse omkring tanden. Dermed mistes tanden med årsag i andre forhold end skaden.

Codan fandt derfor, at der ikke kan ydes erstatning til implantat. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 3. marts 2020 med den begrundelse, som Codan har anført.

Det fremgår af journalnotat fra 25. maj 2019, at tanden mistes som følge af rodfraktur.

Nævnet finder at rodfrakturen skyldes langvarig udtrætning på grund af bidfunktionel belastning af den relativt spinkle rod. Nævnet finder således, at tabet af tanden med overvejende sandsynlighed ikke skyldes den tidligere parietale perforation.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke kan tilkendes erstatning for tab af tanden.