4392/20

Skadetype: Skade på rod - Knækket stift
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. Omgørelse og fordyrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. Omgørelse og fordyrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 39-årig mand, der henvendte sig med smerter fra tanden 6- den 8. juli 2014. Det blev noteret, at tanden var knækket, og at der var dyb caries i tanden. Tanden blev derfor behandlet med en midlertidig fyldning. Den 11. juli 2014 blev tanden renboret og ilagt en fyldning. Patienten blev informeret om, at tanden muligvis skulle rodbehandles. Patienten henvendte sig igen den 15. august 2014 med smerter fra tanden. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden, og den 22. august 2014 blev tanden rodfyldt i 3 kanaler. I den forbindelse blev det noteret, at den forreste rodkanal ikke var rodfyldt tilfredsstillende. Rodbehandlingen blev derfor lavet om den 29. august 2014 med yderligere udrensning af tanden, og i den forbindelse knækkede en rodfil i den ene af de forreste rodkanaler. Tanden blev herefter rodfyldt, og der blev taget røntgen. Den 27. november 2019 henvendte patienten sig til ny tandlæge med symptomer fra tanden, og patienten blev derfor henvist til anden tandlæge med henblik på omgørelse af rodbehandlingen inklusiv fjernelse af den knækkede rodfil. Ifølge journalen fra anden tandlæge blev rodbehandlingen lavet om den 10. december 2019, hvor rodfilen tillige blev fjernet med ultralyd. Tanden blev herefter rodfyldt, og der blev taget kontrolrøntgen.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 17. april 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var grundlag for at indlede rodbehandling af tanden 6- den 15. august 2014 på grund af smerter og et dybt hul. Tænder rodbehandles ofte på grund af smerter og hul.

Tryg fandt videre, at der i forbindelse med rodbehandlingen knækkede en rodfil i den ene af de forreste rodkanaler jf. røntgenbillede fra den 29. august 2014. Desuden blev den knækkede fil fjernet den 10. december 2019, og patienten fik foretaget omgørelse af rodbehandlingen.

Tryg fandt derfor, at selv om rodbehandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet eller været i overensstemmelse med fagligt anerkendte principper, kunne behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige.

Tryg fandt desuden, at det forhold, at behandlingen er blevet dyrere end forventet, heller ikke udgør en skade, men alene et økonomisk tab. Der er dermed ikke sket en skade, idet den knækkede rodfil ikke har haft negative konsekvenser for tanden.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 17. april 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at rodbehandlingen af tanden 6- har kunnet laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige rodbehandling.

Nævnet finder det ikke overvejende sandsynligt, at den knækkede rodfil er årsagen til betændelsen, men den har forhindret tilfredsstillende udrensning af rodkanalen. Efter den knækkede rodfil er fjernet, har tanden efterfølgende kunne rodbehandles medførende opheling af betændelsesprocessen.

Det forhold, at en behandling skal laves om og derved bliver dyrere end oprindeligt planlagt, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.