4454/20

Skadetype: Skade på rod - Rodfraktur
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Stiftudboring - Rodstift

Beskrivelse:

Rodstiftisættelse og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Rodstiftisættelse og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 50-årig mand, der den 22. oktober 2018 fik noteret i journalen, at tanden 5+ fremstod rodbehandlet og med behov for en stiftopbygning og krone som følge af en fraktur af tanden, der var sket i forbindelse med en arbejdsulykke. Der blev derfor den 13. november 2018 udboret til stift i tanden. I den forbindelse blev det noteret, at stiften var boret en anelse skævt, men at der ikke var sket en gennembrydning af tandroden. Ifølge journalen fra den 26. november 2018 var tandens rod fraktureret, og tanden kunne ikke bevares. Tanden blev derfor trukket ud samme dag, og erstattet med en tre-leddet bro den 12. december 2018.

Patienten søger nu om erstatning for den merudgift, som tandlægen har påført ham ved at bore skævt, så der skulle en bro til. 

1. instans afgørelse:

I brev af 23. juni 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen den 13. november 2018.

Tryg fandt i den forbindelse, at tanden 5+ den 22. oktober 2018 fremstod med en fraktur, og at der blev udboret til montering af en rodstift i tanden den 13. november 2018. I forlængelse heraf lægges der yderligere vægt på, at det blev noteret, at borelejet ikke fulgte rodkanalen, men at der ikke var sket en gennembrydning af tandroden.

Tryg fandt videre, at tanden blev fjernet den 26. november 2018 på grund af en tandrodsfraktur, og senere den 12. december 2018 blev erstattet af en tre-leddet bro.

Tryg fandt herefter, at røntgenbilledet af den 13. november 2018 dokumenterer, at borelejet i tanden ikke afveg væsentligt fra tandens rodkanal, og at journalnotatet af samme dato dokumenterer, at der ikke skete en gennembrydning af tandroden.

Tryg fandt derfor, at det er overvejende sandsynligt, at behandlingen med stiftudboringen ikke er årsag til, at tandroden frakturede, men at dette i stedet med overvejende sandsynlighed skyldes grundlidelsen i form af tandens oprindeligt svækkede tilstand som følge af arbejdsulykken og/eller en uheldig, men naturlig belastning under tyggefunktion.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 23. juni 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at tanden 5+ mistes som følge af tandens forudbestående svækkelse incl. traumet på tanden og ikke som følge af skævboringen.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.