Skip to content

4428/20

Skadetype: Varia - Smerter
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Fyldning

Beskrivelse:

Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 58-årig mand, der den 3. juli 2018 fik konstateret caries i tanden 7+. Tanden blev derfor behandlet med en fyldning, og det blev i den forbindelse noteret, at der var revnedannelser i tanden. Patienten henvendte sig igen den 16. juli 2018 på grund af smerter i tanden. Det blev noteret, at tanden var bankeøm, og der blev derfor taget røntgen, som fandtes at vise intet abnormt. Patienten blev herefter anbefalet at få rodbehandlet tanden, hvorfor der blev indledt rodbehandling af tanden samme dag. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, hvor det den 20. august 2018 blev noteret, at der var massivt slid af tandsættet, og der var derfor behov for bidhævning. Rodbehandlingen blev herefter fortsat den 20. september 2018 af anden tandlæge, hvor tandens rodkanaler blev udrenset. Den 20. november 2018 blev der rodfyldt i tandens bagudvendende samt ganevendende rodkanal, mens den fremadvendende rodkanal blev udrenset den 23. november 2018. Da der havde været smerter fra tanden, blev det aftalt at vente med rodfyldning af denne kanal. Desuden blev sammen- og sidebiddet korrigeret. Ifølge journalen fra den 27. november 2018 var smerterne aftagende, og det blev aftalt at undlade behandling. Den 16. januar 2019 havde patienten fortsat gener fra tanden. Der blev derfor taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse på tandens fremadvendende rod. Den 19. januar 2019 blev der foretaget en fornyet udrensning af tandens fremadvendende rod, da patienten stadig havde smerter. Desuden blev der ordineret antibiotika. Ifølge journalen fra den 29. januar 2019 var der fortsat murrende smerter fra tanden, men også fra tanden 3+. Der blev taget røntgen, som viste intet abnormt. Det blev herefter konstateret, at nerven i tanden 3+ var henfalden, og der blev derfor indledt rodbehandling af tanden. Den 1. februar 2019 blev det noteret, at smerterne i tænderne var forsvundet, og den 28. marts 2019 blev tanden 3+ rodfyldt. Desuden blev der taget kontrolrøntgen, som fandtes at vise fin rodfyldning. Den 3. maj 2019 blev rodbehandlingen af tanden 7+’s fremadvendende rod afsluttet, og der blev rodfyldt samt taget kontrolrøntgen.

1. instans afgørelse:

I brev af 4. juni 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var grundlag for at rodbehandle tanden 7+ den 16. juli 2018, da det fremgår af journalnotat af samme dato, at der var smerter fra tanden, og at tanden var bankeøm. Hertil kommer, at det den 3. juli 2018 blev noteret, at der var hul i tanden samt revnedannelser i tanden. Dybe fyldninger, revnedannelser, slid og smerter giver anledning til rodbehandling på grund af negativ påvirkning af tandnerven.

Tryg fandt herudover, at tanden blev rodbehandlet den 29. januar 2019, som følge af at tandens nerve var henfalden, og at rodbehandlingen af tænderne 7+ og 3+ blev afsluttet henholdsvis den 28. marts 2019 og den 3. maj 2019.

Tryg fandt herefter, at den udførte behandling er udført korrekt og på diagnostisk grundlag, samt at behandlingen ikke har haft negative konsekvenser for tænderne.

I den forbindelse fandt Tryg, at rodspidsbetændelse på tanden 7+ med overvejende sandsynlighed skyldtes, at tandnerverne i tænderne 7+ og 3+ var henfaldne som følge af patientens grundlidelse i form af revnedannelser, dybe fyldninger og stort slid af tænderne.

Tryg fandt således, at der ikke er sket en behandlingsudløst skade, men i stedet sket behandling af allerede bestående forhold ved tænderne selv. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 4. juni 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede taget forud for rodbehandlingen i juli 2018 viser, at tanden 7+ er behandlet med en fyldning med meget tæt relation til tandens nerve. Dette kan medføre en øget risiko for smerter, og dermed findes der at være indikation for at foretage en rodbehandling af tanden.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.