Skip to content

4538/20

Ankenævnsafgørelsen: Ankefrist udløbet

Beskrivelse:

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet kan ikke behandle Deres anke.

Ifølge § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af behandling af sager efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet kan en afgørelse fra Tandlæge-foreningens Tandskadeerstatning (Tryg) ankes inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Dette fremgår tillige af ankevejledningen i Trygs afgørelse af 3. april 2020. Da Deres anke først er modtaget den 27. oktober 2020, er ankefristen overskredet med ca. 16 uger.

Der ses ikke at foreligge oplysninger, som giver grundlag for at dispensere fra anke-fristen og behandle anken. Det gælder også med hensyn til Deres oplysning om, at det grundet coronanedlukning (og dertilhørende krise i familien bl.a.) ikke har været muligt for Dem at reagere før nu. Tandskadeankenævnet finder ikke umiddelbart, at dette har medført, at anke ikke kunne ske rettidigt. Nævnet finder derfor ikke, at der har foreligget konkrete omstændigheder, som kan begrunde en dispensation fra ankefristen, så anken kan behandles uanset fristoverskridelsen.

Tandskadeankenævnet afviser derfor Deres anke, der er indgivet for sent.