4277/19

Skadetype: Varia - Smerter
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Kirurgi - Kirurgisk rodbehandling

Beskrivelse:

Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende smerter til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende smerter til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 65-årig kvinde, der ifølge journalen fra egen tandlæge den 13. april 2016 havde ømhed ved tanden 5-. Ifølge journalen mente patienten, at tanden skulle rodbehandles. Der fandtes dog ikke indikation for rodbehandling, da tanden reagerede positivt ved en vitalitetstest. Der blev herefter aflastet, og patienten blev anbefalet krone, hvis symptomerne aftog. Den 2. maj 2016 blev der taget røntgen af tanden 5-, som fandtes at vise rodspidsbetændelse ved tanden. Desuden var der en mindre tandbyld ved rodspidsen på tanden, og der blev indledt rodbehandling af tanden. Den 3. maj 2016 blev der ordineret antibiotika og den 4. maj 2016 blev der igen foretaget udrensning af tanden 5-. Den 27. maj 2016 havde patienten haft ondt, men symptomerne var faldet til ro, og efter udrensning den 1. juni 2016 blev tanden 5- rod- og plastfyldt den 16. juni 2016. Patienten henvendte sig igen den 4. juli 2016 på grund af smerter ved 5-, hvorfor tanden blev trukket ud den 7. juli 2016. Patienten henvendte sig igen til egen tandlæge den 12. august 2016 på grund af smerter i venstre underkæbe. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse ved tænderne -6,7. Desuden var tænderne -5,6 bankeømme. Der blev ordineret antibiotika, og patienten blev henvist til retrograd rodbehandling af tanden -6 hos den behandlende tandlæge. Patienten blev derfor undersøgt af den behandlende tandlæge den 16. august 2016, som fandt, at røntgen viste apikal opklaring ved -6. Der var derfor indikation for rodresektion af tanden -6, hvilket blev foretaget samme dag. Desuden blev der ordineret antibiotika. Den 18. august 2016 havde patienten fortsat smerter og blev anbefalet at fortsætte antibiotikabehandlingen. Ved suturfjernelse den 23. august 2016 havde patienten det ok, og der var ingen tegn på infektion. Patienten henvendte sig igen den 31. august 2016 på grund af dunkende smerter fra regio -5,6,7. Røntgen fandtes at vise mulig opklaring ved tanden -7, og patienten blev anbefalet at søge egen tandlæge for en nærmere afklaring af behandling af tanden -7. Patienten henvendte sig derfor telefonisk til egen tandlæge samme dag, og den 7. september 2016 mærkede patienten en bedring. Efterfølgende var der igen symptomer fra regio -6,7, og den 7. oktober 2016 blev tanden  -7 trukket ud af egen tandlæge. Ifølge journalerne var der fortsat gener fra regio -6,7, og den 6. marts 2017 var patienten til kontrol hos den behandlende tandlæge. Der blev taget røntgen, og det blev noteret, at patienten skulle henvendte sig til egen tandlæge for afklaring af, om ømheden kunne skyldes udformning af kronen på tanden -6. Patienten henvendte sig igen til egen tandlæge den 15. maj 2017 med smerter fra -6. Der blev ordineret antibiotika, og patienten blev henvist til den behandlende tandlæge. Patienten blev derfor set af den behandlende tandlæge den 16. maj 2017, som informerede om, at man i første omgang kunne overveje at fjerne kronen på tanden -6 for at se, om der var en revne i tanden og ellers lade tanden gå uden krone for at se, om det var kronens udformning, der var problemet. Patienten henvendte sig derfor akut til egen tandlæge samme dag, som anbefalede udtrækning af tanden. Tanden blev derfor trukket ud samme dag, og i den forbindelse blev der konstateret en lugt af betændelse. Efterfølgende var der fortsat symptomer fra området og ifølge journalen af 7. juli 2017 fra den behandlede tandlæge var der fine forhold og ingen tegn på infektion. Patienten blev informeret om, at der formentlig ikke havde været tale om dentale smerter, da tandudtrækningen ikke havde løst nogen problemer, og smerterne stadig var de samme. Der blev derfor noteret obs for trigeminusneuralgi, og patienten blev anbefalet at få en henvisning til en nærmere udredning. Egen tandlæge henviste derfor patienten samme dag til neurologisk afdeling. Ifølge journalen fra egen tandlæge fra den 4. maj 2018 havde patienten fået stillet diagnosen trigeminus neuralgi, som fandtes at være opstået efter rodspidsoperation af -6.  Den 8. maj 2018 blev det noteret, at en akupunktør/ læge mente, at der muligvis ikke var tale om en neuralgi, men en bivirkning fra injektion i forbindelse med rodspidsoperation af -6.

Patienten søger nu om erstatning for kroniske kæbe/nervesmerter gennem 2 år samt for manglende kindtænder.

1. instans afgørelse:

I brev af 9. oktober 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at patienten har fået fjernet tanden 5- den 7. juli 2016, tanden -7 den 7. oktober 2016 og tanden -6 den 16. maj 2017 hos anden tandlæge. Desuden har patienten fortsat symptomer fra områderne ved tænderne 5-,-6 og -7, efter tænderne blev trukket ud.

Tryg fandt herefter, at de behandlinger, der er foretaget hos tandlægen, blev udført i overensstemmelse med den erfarne specialist samt fagligt anerkendte principper på det pågældende område.

Tryg fandt dermed, at det ikke findes for overvejende sandsynligt, at patientens nervepåvirkning skyldes den tandbehandling, der er foretaget hos tandlægen. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Såfremt patienten mener, der er sket en skade hos en anden tandlæge, kan hun anmelde dette forhold på ny, hvorefter Tryg vil tage stilling hertil.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 9. oktober 2019, som anført nedenfor.

Nævnet finder på baggrund af den neurosensoriske undersøgelse, at det er overvejende sandsynligt, at den udførte kirurgiske rodbehandling af tanden -6 er årsagen til Deres kroniske smerter i venstre side af underkæben.

Sagen hjemvises herefter til Tryg med henblik på vurdering af, om skaden er tilstrækkelig alvorlig i forhold til Deres grundlidelse, til at skaden er erstatningsberettigende.