Skip to content

4566/20

Ankenævnsafgørelsen: Ankefrist udløbet

Beskrivelse:

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Hændelsesforløb:


Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet kan ikke behandle Deres anke.

 

Ifølge § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af behandling af sager efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet kan en afgørelse fra Tandlæge-foreningens Tandskadeerstatning (Tryg) ankes inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Dette fremgår tillige af ankevejledningen i Trygs afgørelse af 2. september 2020. Da Deres anke først er modtaget den 3. december 2020, er ankefristen overskredet med 1 dag. Det bemærkes, at den, der anker, selv bærer risikoen for, at ankebrevet kommer rettidigt frem.

 

Der ses ikke at foreligge oplysninger, som giver grundlag for at dispensere fra anke-fristen og behandle anken. Det gælder også med hensyn til Deres oplysning om, at det på røntgen ses, at der er kommet stor betændelse på roden med knækket fil.

 

Tandskadeankenævnet afviser derfor Deres anke, der er indgivet for sent.