4644/21

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Forældet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Trygs afgørelse af 26. februar 2021 stadfæstes.

 

Tryg har begrundet afgørelsen med, at Deres erstatningskrav er forældet. Tryg har lagt til grund, at en eventuel skade skete den 27. august 2008, og at en eventuel skade derfor er forårsaget mere end 10 år, før De anmeldte Deres erstatningskrav til Tandlæge-foreningens Tandskadeerstatning. Tryg har fundet, at der ikke kan ses bort fra den 10-årige forældelsesfrist, selv om De eventuelt først har fået kendskab til skaden senere i forløbet, eller selv om der først opstår symptomer på en skade 10 år efter forårsagelses-tidspunktet.

 

De har i Deres ankeskrivelse blandt andet anført, at De ikke mener, at kravet er forældet som anført, først og fremmest fordi der er tale om en personskade og dermed en forældelsesfrist på 30 år jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 1. Derudover mener De, at De ikke har kunnet gøre noget tidligere, da det først var i 2020, at der viste sig at være en skade, som krævede udbedring.

 

Som anført i Trygs afgørelse, forældes krav efter reglerne i lov om klage og erstatnings-adgang inden for sundhedsvæsenet senest 10 år efter den dag, en eventuel skade er forårsaget. Rodbehandlingen blev i Deres tilfælde udført den 27. august 2008, men Deres skadesanmeldelse er først modtaget den 15. december 2020. Sagen er derfor forældet, som Tryg har anført i sin afgørelse.

 

Tandskadeankenævnet har ikke kompetence til at fravige denne absolutte forældelses-frist på 10 år, uanset hvad der måtte være årsagen til, at en eventuel skade først er blevet anmeldt efter forældelsesfristens udløb.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.