4580/21

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Andet - Tandregulering

Beskrivelse:

Eventuel behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Eventuel behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 22-årig kvinde, der i perioden fra starten af 2008 og frem til 5. oktober 2011 blev behandlet med aftagelig og fast bøjle med henblik på at lukke mellemrum mellem tænderne i underkæbens sider som følge af manglende tandanlæg af 5- og -5. Efter behandlingen var afsluttet, var patienten til kontrol den 12. juni 2012, den 6. november 2012 og den 22. september 2014. Ifølge journalen blev patienten ved alle kontrollerne forelagt muligheden for at få foretaget en ny tandreguleringsbehandling, hvilket patienten afslog. Ved den afsluttende kontrol den 9. august 2016 blev det noteret, at patienten accepterede den daværende tandstilling. Den 19. marts 2018 opsøgte patienten en specialtandlæge med henblik på genbehandling af sin tandstillingsfejl. I den forbindelse blev der ifølge journalen indgået en aftale med Regionstandplejen om finansiering af implantater i regio 5- og -5, hvorefter der blev påbegyndt en tandreguleringsbehandling. Den 14. august 2019 blev der indgivet en ansøgning til Regionstandplejen om finansiering af implantater i regio 5-5, hvilket blev afslået den 12. september 2019, da dette ikke var sket før patientens fyldte 18. år.

Den 8. oktober 2019 blev det noteret i den behandlende tandlæges journal, at det var planlagt at lukke mellemrummene delvist, hvorfor der ikke blev udfyldt en ansøgning til Regionstandplejen med henblik på finansiering af implantater i regio 5- og -5.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til 2 implantater i underkæben på grund af tandlægens fejl.

1. instans afgørelse:

I brev af 6. oktober 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at tænderne 5- og -5 manglede som følge af en medfødt tilstand. Der blev i perioden fra starten af 2008 og frem til 5. oktober 2011 foretaget tandreguleringsbehandling ved tandlægen. Af udateret behandlingsplan fremgår det, at der var planlagt at delvist lukke mellemrum i underkæben for manglende tænder og derved undgå behovet for implantaterstatning. Denne behandling blev afsluttet med tvivlsomt resultat, hvorfor patienten blev tilbudt fornyet behandling, hvilket patienten afslog.

Tryg fandt videre, at for så vidt angår forholdet omkring manglende ansøgning om finansiering af implantater via Regionstandplejen, er der tale om behandling af patientens grundlidelse, manglende tandanlæg.

Tryg fandt herefter, at det forhold, at patienten nu selv har skulle betale for en fornyet tandreguleringsbehandling og implantatbehandling, derfor samlet set skyldes forhold ved patienten selv i form af behandling af patientens grundlidelse. Der er alene tale om et økonomisk tab, hvilket ikke i sig selv er en skade.

Tryg fandt videre, at der er muligt, at resultatet af behandlingen ikke var tilfredsstillende, men patienten blev tilbudt genbehandling, hvilket patienten afslog.

Tryg fandt derfor, at den behandling, som patienten har fået igangsat hos anden tandlæge, svarer til den behandling, som patienten fik tilbudt hos den behandlende tandlæge, og der er dermed ikke tale om en forringelse af patientens tandstatus.

Patienten er derfor ikke påført en skade og er ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 6. oktober 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

 

Nævnet finder, at tandreguleringsbehandlingen kunne have været lavet om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige behandling. Det forhold, at en behandling ikke lykkes og eventuelt skal laves om, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

 

Nævnet finder videre, at hvis der i stedet skal isættes implantater i regio 5-5, er det en følge af grundlidelsen i form af manglende tandanlæg i regio 5-5. I den forbindelse bemærkes det, at der ikke var pligt til at registrere de manglende tandanlæg i Regions-tandplejen, da man på daværende tidspunkt ikke planlagde implantatbehandling på et senere tidspunkt.

 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.