4688/21

Skadetype: Manglende diagnostik - Andet
Afgørelsetype: Afvist - Forældet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Af tandstillingsfejl

Beskrivelse:

Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Trygs afgørelse af 26. februar 2021 stadfæstes.

 

Tryg har begrundet afgørelsen med, at dit erstatningskrav er forældet. Tryg har lagt til grund, at du senest den 6. april 2017 fik kendskab til, at der eventuelt var grundlag for at udføre en tandreguleringsbehandling og dermed kendskab til, at dette ikke var blevet tilbudt gennem Middelfart Kommunale Tandpleje.

 

Du har i din ankeskrivelse blandt andet anført, at det først ved konsultation hos specialtandlæge den 15. januar 2020 gik op for dig, at skoletandplejen havde begået en fejl. Ifølge specialtandlægen ville en behandling på et tidligere tidspunkt, mens munddelene ikke var færdigudvokset, kunnet være klaret med et mindre indgreb. Det er derfor først på dette tidspunkt, at du finder ud af, at nødvendigheden af ovenstående indgreb kan henføres til manglende behandling i en tidligere alder, hvor det netop måtte forventes af den Kommunale Tandpleje burde have påtaget sig opgaven i at diagnosticere og behandle uheldig udvikling.

 

Som anført i Trygs afgørelse forældes eventuelle erstatningskrav efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 3 år efter, at skadelidte fik eller burde have fået kendskab til skaden. Tryg fandt, at du senest den 6. april 2017 fik kendskab til, at der i forbindelse med behandlingen eventuelt var sket en skade. 3-års fristen løb derfor senest fra dette tidspunkt og var udløbet, da din skadesanmeldelse blev indgivet den 27. juli 2020.

 

I den forbindelse er der lagt vægt på, at det fremgår af journalen fra den 6. april 2017, at du blev henvist til en specialtandlæge på grund af tandstilling og med henblik på vurdering af et eventuelt tandreguleringsbehov. Af den indhentede journal fra specialtandlægen fremgår det, at du den 22. maj 2017 var til undersøgelse, og det blev bl.a. noteret, at du ikke havde fået tilbudt regulering i Skoletandplejen. Det blev desuden noteret, at der var inverterede 2+2 og krydsbid i venstre side samt tandstilling overkæbe/ underkæbe, og at det faldt uden for visitationskriterierne. Du blev desuden informeret om behandlingsmuligheden med fast bøjle i over- og underkæben. Jeg finder derfor, at du som anført af Tryg den 6. april 2017 eller senest den 22. maj 2017 var bekendt med, at der var grundlag for at udføre en tandreguleringsbehandling.

 

Sagen er derfor, som anført af Tryg, forældet.

 

Det bemærkes, at hverken ukendskab til love og retsregler eller til omfanget af skaden, herunder om en erkendt skade vil vise sig at være permanent eller midlertidig, suspenderer forældelsesfristen. Det kan derfor ikke tillægges betydning, at du selv måtte finde ud af, hvordan du skulle gøre for at klage,

 

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.