Skip to content

4700/21

Ankenævnsafgørelsen: Ankefrist udløbet

Beskrivelse:

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet kan ikke behandle din anke.

 

Ifølge § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af behandling af sager efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet kan en afgørelse fra Tandlæge-foreningens Tandskadeerstatning (Tryg) ankes inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Dette fremgår tillige af ankevejledningen i Trygs afgørelse af 22. januar 2021. Da din anke først er modtaget den 9. juni 2021, er ankefristen overskredet med mere end 1½ måneder.

 

Der ses ikke at foreligge oplysninger, som giver grundlag for at dispensere fra anke-fristen og behandle anken. Det gælder også med hensyn til dine oplysninger om, at du har en svær depression, og at du skal have gebisset ud og renset det hver gang, du har spist den mindste smule.

 

Tandskadeankenævnet afviser derfor din anke, der er indgivet for sent.