Skip to content

4560/20

Skadetype: Nerveskade - N.Mentalis
Afgørelsetype: Tålereglen – PFL § 2.1.4/KEL § 20.1.4
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen delvist ændret
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén samt diverse behandlingsudgifter. TSAN ændrede delvist Trygs afgørelser.

Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén samt diverse behandlingsudgifter. TSAN ændrede delvist Trygs afgørelser.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 45-årig kvinde, der den 25. april 2019 havde følsomhed i tanden -7. Da tanden var gennemslidt med brudlinjer og med stor fyldning, blev det aftalt, at tanden skulle behandles med en krone. Tanden blev derfor præpareret til krone den 13. maj 2019, og den 28. maj 2019 blev kronen cementeret på tanden. I den forbindelse blev det noteret, at tandens nerve var vital, og patienten blev informeret om risiko for rodbehandling på et senere tidspunkt. Patienten henvendte sig igen den 20. juni 2019 på grund af kuldefølsomhed fra tanden, og det blev aftalt at observere tanden. Den 28. august 2019 blev der taget røntgen af tanden, som fandtes at vise rodspidsbetændelse. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden den 22. september 2019, og efter yderligere behandling den 4. og 16. september 2019 blev tanden rodfyldt den 25. september 2019 efter anlæggelse af lokalbedøvelse. Patienten kontaktede tandlægen telefonisk den 31. oktober 2019, da hun følte, at hun havde fået en nerveforstyrrelse efter bedøvelsen, som kunne mærkes helt op i hovedet. Efterfølgende henvendte patienten sig til en anden tandlæge den 20. november 2019, da hun havde problemer med let knæk i venstre kæbeled og i tanden -7. Der blev herefter foretaget beslibning af tanden, hvorefter patienten oplevede bedring. Den 16. december 2019 var der forsat ømhed fra regio -7, og tanden blev derfor aflastet. Ifølge journalen fra den 3. februar 2020 blev der taget røntgenkontrol af rodfyldningen, som fandtes at vise intet abnormt.

Patienten søger nu om erstatning for helbredelsesudgifter, godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. juli 2021 traf Tryg afgørelse om, at patienten ikke er berettiget til yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

Tryg fandt, at patienten har fremsendt fakturaer for behandlinger hos Osteopat, massage, vedligeholdelse af stemmen m.m. I den forbindelse har patienten bl.a. oplyst, at det som sanger er vigtigt, at struben ikke er spændt, og at kæbespændinger, ømhed, og ødelagte nerver ved tænderne påvirker den vigtige balance, da kroppen ellers overkompenserer for det, der ikke virker eller føles ubehageligt.

Tryg fandt herefter, at udgifterne til disse behandlinger ikke kan dækkes, da der ikke er tale om behandlinger, som er lægeligt ordineret, og da behandlingerne ikke kan helbrede patientens gener, om end det kan virke lindrende. Der er endvidere tale om alternative behandlingsformer, hvilket der som udgangspunkt ikke kan ydes erstatning til.

Tryg fandt videre, at det ikke er dokumenteret, at patienten har haft øvrige udgifter som følge af skaden. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning herfor.

Tryg fandt endvidere, at hvis patienten mener at være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bedes hun kontakte Tryg.

Tryg fandt desuden, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at patienten har været sygemeldt og undergivet behandling af en vis helbredende virkning. Det forhold at patienten har oplyst, at hun har kunne arbejde mindre i nogle måneder efter skaden skete, kan ikke føre til en ændret vurdering, da det ikke er dokumenteret, at der var været tale om en sygemelding. De øvrige oplyste forhold har indgået i vurderingen af det varige mén jf. afgørelsen af 9. juni 2021.

Tryg fandt derfor, at patienten ikke er berettiget til godtgørelse for svie og smerte.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 9. juni 2021, som anført nedenfor.

 

Nævnet finder ligesom Tryg, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.

 

Nævnet finder imidlertid, at godtgørelse for varigt mén skal forhøjes til i alt 10%, idet nævnet særligt har forholdt sig til dine gener i erhvervet som sanger. I den forbindelse bemærkes det, at ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt A.1.4.1. vurderes væsentlige føleforstyrrelser ved nerveskader som den foreliggende til 5-10% mén.

 

Sagen hjemvises derfor til Tryg med henblik på en fornyet opgørelse af godtgørelsen for varigt mén inkl. aldersreduktion og renter.

 

Nævnet stadfæster herefter Trygs afgørelse af 13. juli 2021 med den af Tryg anførte begrundelse.

 

Nævnet finder, at der ikke kan tilkendes erstatning for udgifterne til behandlinger hos Osteopat, massage, vedligeholdelse af stemmen m.m., da der ikke er tale om helbredende behandling jf. Erstatningsansvarslovens § 1.