4725/21

Skadetype: Varia - Infektion
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende absces til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende absces til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 35-årig mand, der den 9. november 2020 fik fjernet tanden -8 ved et operativ indgreb på grund af gentagne tilfælde med ømhed omkring tanden. I den forbindelse blev der konstateret rødme om tandkronen som tegn på betændelse. Patienten henvendte sig igen den 12. november 2020 på grund af hævelse og begyndende vejrtrækningsproblemer. Efter undersøgelse, hvor der blev konstateret hævelse på kind i venstre side og ned af halsen samt kraftigt nedsat gabeevne, blev der ordineret antibiotika. Senere samme dag henvendte patienten sig telefonisk, idet tilstanden var forværret, og patienten blev henvist til at søge behandling på skadestuen. Patienten blev herefter indlagt samme dag, hvor han blev opereret akut på grund af byldedannelse i venstre side af underkæben. I den forbindelse blev mandlen i venstre side tillige fjernet. Den 15. november 2020 blev patienten udskrevet igen. Ved kontrol den 23. november 2020 oplyste patienten, at der var opstået en ændret føleevne svarende til tungespidsen. Patienten vidste dog ikke, om dette var opstået i forbindelse med fjernelsen af visdomstanden eller i forbindelse med hospitalsindlæggelsen.

1. instans afgørelse:

I brev af 29. juli 2021 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at indgrebet ses velbeskrevet i journalen og ses at have fulgt de gældende retningslinjer på området. Da der efterfølgende opstod problemer, blev der straks ordineret to-trins antibiotika, og da situationen udviklede sig, blev patienten den 12. november 2020 henvist til sygehuset.

Tryg fandt dermed, at tandlægen har handlet efter erfaren specialiststandard.

Tryg fandt videre, at der blev udtømt pus fra operationsområdet og fjernet venstre mandel. Efter dette forsvandt betændelsen og herunder hævelse, smerter og nedsat gabeevne. Desuden har patienten oplyst, at han har en ændret føleevne i højre side af tungen, men at visdomstanden blev fjernet i venstre side af underkæben.

Tryg fandt desuden, at for så vidt angår udviklingen af betændelse, der medførte hævelse, nedsat gabeevne, smerter og behov for operativ udtømning af absces, så har betændelsestilstanden været til stede i kroppen forud for tandfjernelsen henset til størrelse og udviklingen af abscessen.

Tryg fandt dermed, at det forhold, at abscessen udvikles, ikke skyldes selve tandfjernelsen, men derimod forudbestående forhold hos patienten selv. Dermed gøres det samtidig gældende, at abscesdannelse efter en tandfjernelse kan være en hændelig komplikation, som ej heller i sig selv kan udgøre en skade.

Tryg fandt derudover, at en føleforstyrrelse på højre side af tungen ikke kan have årsag i fjernelse af en tand i venstre side. Hvorvidt føleforstyrrelserne i højre side af tunge kan henføres til behandlingen på sygehus, ligger uden for Trygs kompetenceområde. Patienten har mulighed for at anmelde den del af behandlingen til Patienterstatningen.

Tryg fandt herefter, at da patientens behov for operativ udtømning af pus som følge af byldedannelse skyldes forhold hos patienten selv, og da patientens føleforstyrrelser ikke kan henledes til tandfjernelsen, er patienten ikke påført en skade.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4, og ændrer derfor Trygs afgørelse af 29. juli 2021, som anført nedenfor.

 

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at den kirurgiske fjernelse af tanden -8 er årsagen til dine efterfølgende gener i form af absces med deraf længevarende forløb med indlæggelse m.m.

 

Nævnet finder videre, at skaden er tilstrækkelig sjælden (mindre end 2%) og alvorlig i forhold til den grundlidelse, som du blev behandlet for.

 

Sagen hjemvises derfor til Tryg med henblik på stillingtagen til erstatningens størrelse og omfang, herunder om der skal foretages en neurosensorisk undersøgelse.