1269-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 4. maj 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 39-årig kvinde, der i november 2007 fik foretaget en rodbehandling af tanden +6. I forbindelse med rodbehandlingen skete der en parietal perforation. Tanden måtte derfor trækkes ud og erstattes med et implantat.

1. instans afgørelse:

Codan traf 24. juni 2008 afgørelse om, at der var sket en erstatningsberettigende skade. Codan ville dække udgifterne til en implantatbåret krone med fradrag i erstatningen for de udgifter ved den behandling, der skulle være udført med rodbehandling og stiftopbygning, fradrag i alt 4.000 kr.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 10. september 2008 på vegne af Deres patient anket over Codans afgørelse af 24. juni 2008 for så vidt angår fradraget i erstatningen.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

 

 

Afgørelse

Den af Codan trufne afgørelse stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.

 

Det tiltrædes således, at der er sket en skade i forbindelse med rodbehandlingen af tanden +6 (parietal perforation), der er omfattet af forsikringen, jf. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 2.

 

Det tiltrædes endvidere, at der i erstatningen fratrækkes de udgifter, som skulle være afholdt til behandling for at tanden kunne være bevaret uden skaden. Erstatningen dækker derfor ikke udgifter, der skulle have været afholdt under alle omstændigheder.

Da patienten har fået betalingen for den foretagne rodbehandling af tanden +6 retur, må dette beløb også fradrages i erstatningen, og en opbygning af tanden var også nødvendig som nævnt af Codan.

 

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.