1286-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelsen af 18. juli 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 44-årig kvinde, der den 2. juni 2006 fik rodbehandlet tanden -5 på grund af en fraktur. Det havde ikke været muligt at rodfylde til rodspidsen på grund af tillukning af rodkanalen ca. midtrods. Efterfølgende opstod der gener, og da patienten havde vedvarende smerter blev rodfyldningen forsøgt revideret den 14. september 2006 uden held. Den 30. januar 2007 blev patienten henvist til anden tandlæge m.h.p. fornyet rodbehandling. Rodbehandlingen blev også her opgivet og tanden blev i stedet trukket ud. Patientens gener i venstre ansigtsdel ophørte dog ikke og det blev undersøgt om smerterne kunne stamme fra tænderne -6 og/eller -7. Tanden -7 blev rodbehandlet i juni 2007 og dette forløb var ligeledes præget af smerter. I marts 2008 fremgik det, at patienten fortsat var plaget af nervebetinget smerte ca. en gang pr. måned.

Codan traf den 18. juli 2008 afgørelse om, at der ikke var sket en erstatningsberettigende skade i forbindelse med behandlingen, idet der ikke med overvejende sandsynlighed var årsagssammenhæng mellem behandlingen og smerterne.

Patienten ankede Codans afgørelse, idet hun fandt, at hendes smerter stammede fra behandlingen hos tandlægen.

1. instans afgørelse:

I brev af 18. juli 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke var sket en erstatnings-berettigende skade efter Lov om Patientforsikring § 1 og § 2. Det fremgik, at patienten den 2. juni 2006 fik rodbehandlet tanden -5 på grund af en fraktur. Det havde ikke været muligt at rodfylde til rodspidsen på grund af tillukning af rodkanalen ca. midtrods. Efterfølgende opstod der gener og da patienten havde vedvarende smerter blev rodfyldningen forsøgt revideret den 14. september 2006 uden held. Den 30. januar 2007 blev patienten henvist til anden tandlæge m.h.p. fornyet rodbehandling. Rodbehandlingen blev også her opgivet og tanden blev i stedet trukket ud. Patientens gener i venstre ansigtsdel ophørte dog ikke og det blev undersøgt om smerterne kunne stamme fra tænderne -6 og/eller -7. Tanden -7 blev rodbehandlet i juni 2007 og dette forløb var ligeledes præget af smerter. I marts 2008 fremgik det, at patienten fortsat var plaget af nervebetinget smerte ca. en gang pr. måned.

Codan lagde vægt på, at en samlet vurdering af patientens symptomer og den som følge deraf givne behandling medførte, at der ikke med overvejende sandsynlighed kunne findes en årsagssammenhæng mellem den givne behandling og de periodevise neuralgiforme smerter, der fortsat var til stede.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 18. juli 2008 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at der ikke med overvejende sandsynlighed kunne findes en årsagssammenhæng mellem den givne behandling og de periodevise neuralgiforme smerter, der fortsat er tilstede.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af vurderingen fra professor Peter Svensson, at der ikke er tegn på neuropatisk betinget smerte, og at der er ikke nogen entydig neurofysiologisk forklaring på de meddelte smerter fra regio -5 til venstre side af nakken. Diagnosen er atypiske ansigtssmerter.

Nævnet finder derfor, at smerten ikke kan tilskrives den gennemførte behandling, men må anses for en konsekvens af den forudbestående tilstand.

Nævnet tiltræder derfor, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i forbindelse med behandlingen af tanden -5 i henhold til Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.