1348-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 25. november 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 33-årig kvinde, der den 20. september 2007 fik fjernet visdomstand 8-, hvilket medførte lammelse af højre underkæbe og tænder. Det er i den forbindelse vurderet, at underkæbens følenerve er blevet beskadiget.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. januar 2008 traf Codan afgørelse om, at der var sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 2 jf. § 19, stk. 1. Erstatning efter § 20, stk. 1, nr. 1 ydes, når den givne behandling ikke har været bedst muligt, og det har givet anledning til skade. Da der stadig er mulighed for spontan heling, skal skaden observeres til 1 år efter skadedato.

I brev af 25. november 2008 traf Codan afgørelse om, at méngraden vurderes til at være under 5%. Der kan derfor ikke udbetales nogen erstatning i sagen. Det er i den forbindelse lagt vægt på, at der er konstateret mindsket evne til topunktdiskrimination, men protektiv reaktion er bevaret. Neurosensoriske undersøgelse viser en sumscore på 16 point i forhold til den raske side 21 point. Der er derfor ikke et objektivt grundlag for at konstatere ”væsentlige føleforstyrrelser”, hvilket er en betingelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Den af Codan trufne afgørelse af 25. november 2008 stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.

Det fremgår således, at sagen drejer sig om godtgørelse for varigt mén for en nerveskade efter fjernelse af visdomstanden 8-, som Codan har vurderet er under 5%, hvorfor der ikke kan udbetales godtgørelse for varigt mén.

De anker over, at afgørelsen er fastsat på forkert grundlag, da De konstant har snurren i højre underlæbe og halvdelen af hagen samt er følelsesløs i tænderne i højre halvdel af underkæben. Imidlertid fremgår det af den neurosensoriske undersøgelse, som også anført af Codan, at sumscoren viser 16 point i forhold til 21 point på den raske side. Der er således – som anført i konklusionen på undersøgelsen – tale om en moderat nedsat sensorisk kapacitet. Objektivt vurderet foreligger der således ikke væsentlige føleforstyrrelser, hvilket efter méntabellen er betingelsen for, at méngraden kan fastsættes til 5%. De subjektive gener er dernæst ikke af en sådan karakter eller et sådant omfang, at de kan begrunde, at méngraden alligevel fastsættes til 5%. Godtgørelse for varigt mén kan ikke gives, når méngraden vurderes til at være mindre end 5%, og der kan derfor ikke ydes godtgørelse i dette tilfælde.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.