1354-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 16. december 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 56-årig kvinde, der fik foretaget en rodbehandling af 6- med påsættelse af en midlertidig krone den 9. oktober 2007. Efterfølgende er der er forløb med blødning fra 6- og patienten begynder at få uforklarlige ledsmerter i venstre albue og i rodleddet på venstre langfinger og højre tommelfinger. Den 18. december 2007 bliver den endelige krone sat på 6-. Igen et forløb med blødning fra 6-, og den 2. april 2008 får patienten at vide, at rodfilen sidder i kæben ved 6-. Den 9. april 2008 konstaterer specialisttandlægen, at 6- ser betændt ud og anbefaler udtrækning af tanden. Tanden trækkes ud og der konstateres et stort facialt knoglesvind og en aggressiv bakteriebetændelse under kronen. Rodfilen opereres ud, og der konstateres granulomer omkring rodfilen. Efterbehandling med penicillin.

Sideløbende hermed går patienten til undersøgelser og behandling for hendes ledsmerter, hvilket også efterfølgende er fortsat. Patienten mener i den forbindelse, at hendes smerter skyldes det afbrækkede rodinstrument.

Patienten ønsker nu erstatning for tandbehandlingen hos den behandlende tandlæge, honorarer til speciallæger, fysioterapeut, mv., medicin, senere genetablering(indsættelse af implantat), tabt arbejdsfortjeneste og –evne samt erstatning for tort og svie og varige mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. december 2008 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade, der med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis der var handlet i overensstemmelse med, hvordan en erfaren specialist ville have handlet under de givne forhold jf. Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Codan dækker derfor maksimum 22.000 kr. til erstatning af tanden 6- med implantat og krone.

Codan traf også afgørelse om, at der på det foreliggende grundlag ikke er tilvejebragt den fornødne dokumentation for, at det er overvejende sandsynligt, at der er årsagssammenhæng mellem patientens ledsmerter og den udførte tandbehandling. Codan har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at der på røntgenoptagelserne udført i april 2009 ses reaktionsløse forhold omkring det afbrækkede rodinstrument.

Codan traf samme dag også afgørelse om, at tandlægen skal indbetale honoraret for rodbehandling og kronen, da arbejdet ikke var honorarværdigt. Beløbet blev skønsmæssigt fastsat til 7.000 kroner.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse 16. december 2008, som anført nedenfor.

 

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at det knækkede rodinstrument i kæbeknoglen er årsagen til den reaktive artrit.

 

Nævnet finder derfor, at De er berettiget til erstatning for betalte lægeregninger, medicin mv, som skyldes dette forhold. Desuden er De berettiget til tabt arbejdsfortjeneste i det omfang indtægtstabet kan dokumenteres samt godtgørelse for svie og smerte ved dokumentation. Nævnet finder dog ikke, at De er berettiget til godtgørelse for varigt mén, da den reaktive artrit er hastig på retur.

 

Nævnet hjemviser derfor sagen til Codan med henblik på at træffe afgørelse om erstatningens omfang. Denne afgørelse vil selvstændigt kunne indbringes for Tandskadeankenævnet.

 

For så vidt angår Deres krav om erstatning for udgiften til påsætning af krone af tanden 6- indgår det i erstatningsudmålingen i forbindelse med implantatbehandlingen. Om tilbagebetaling af udgiften til rodbehandling af tanden 6- skal nævnet henvise Dem til at gøre Deres eventuelle krav gældende over for Regionstandlægenævnet da nævnet ikke har kompetence til at tage stilling hertil. Det bemærkes i den forbindelse, at fristen for indgivelse af klage til Regionstandlægenævnet udløber 2 år efter skadens indtræden, dvs. den 9. oktober 2009.