1358-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 25. november 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 42-årig kvinde, der oplyser, at i forbindelse med tandlægeskift blev det konstateret, at hun havde 9 huller, de eksisterende plomber smuldrede og der skulle laves en krone på tanden 6- incl. rodbehandling. Patienten finder derfor, at behandlingen har været utilstrækkelig og mangelfuld på trods af halvårlige tandlægebesøg.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. november 2008 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade, som med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis der var handlet i overensstemmelse med, hvordan en erfaren specialist ville have handlet under de givne forhold. Codan dækker derfor udgifterne til rodbehandling, opbygning og kronebehandling af tanden 6-. Codan dækker dog ikke udgifterne til øvrig fyldningsbehandling, da der er tale om et nogenlunde uforandret behov for behandling med årsag i grundlidelsen caries. Hvis det indenfor en periode af 3 år opstår behov for rodbehandling af andre tænder, så kan sagen genanmeldes og forsikringen vil se positivt på erstatning til udgifterne ved rodbehandling og eventuel kronebehandling, hvis behandlingsbehovet kan henføres til forsømmelig diagnostik.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 25. november 2008 med den af Codan anførte begrundelse.

 

Nævnet finder ligesom Codan, at tænderne med caries kan behandles tilfredsstillende med almindelig fyldningsterapi. Denne behandling svarer til den behandling, der skulle udføres under alle omstændigheder som følge af Deres grundlidelse caries.

 

Nævnet finder derfor, at der ikke er tale om en merudgift for Dem, men blot den almindelige udgift for udbedring af Deres grundlidelse caries.

 

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i forhold til, at flere af tænderne har behov for almindelig fyldningsterapi jf. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

 

Nævnet tiltræder desuden, at der er sket en erstatningsberettigende skade i forhold til behandlingen af tanden 6- i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.