1363-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 28. november 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 24-årig kvinde, der fik rodbehandlet tanden 7- i januar 2005 på faglig korrekt indikation. Den 8. august 2005 blev tanden 7- efter fraktur af tandsubstans forsynet med en stiftretineret plastopbygning, og det blev anbefalet at kronebehandle tanden. Patienten oplyser nu, at der i efteråret 2007 udvikledes betændelse i tanden 7- og at dette førte til tabet af tanden 7-. Patienten ønsker nu godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for senere implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 28. november 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1. Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke er dokumentation fra USA for en sikker årsagssammenhæng mellem stiftplaceringen og tabet af tanden 7-. Der kan derfor ikke ydes erstatning i henhold til loven.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 28. november 2008, som anført nedenfor.

 

Nævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen af tanden 7- i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.

 

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at den amerikanske tandlæge har oplyst, at der var en parietal perforation i tanden. Tandlægen har oplyst, at perforationen kunne konstateres efter fjernelse af rodstiften.

 

Der er derfor ret til erstatning for udgifter til implantat af tanden 7-. Overslag skal sendes til godkendelse hos Codan. I erstatningen fradrages udgiften til krone, da tanden skulle være behandlet med krone, hvis skaden ikke var sket.