1366-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 18. december 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig mand, der i forbindelse med tandlægeskift i juni 2008 fik konstateret en moderat fremskreden parodontoselidelse, der krævede behandling. Patienten oplyser, at tanden 6+ blev trukket ud den 25. januar 2008 af den tidligere tandlæge. Den nye tandlæge har konstateret, at tænderne 7+ og +6 skal trækkes ud, mens tanden -6 skal rod- og kronebehandles. Patienten anmelder derfor manglende behandling for parodontosen hos den tidligere behandlende tandlæge. Patienten ønsker erstatning for behandling af betændelsen, tandrensning, bedøvelse og isættelse af broer samt erstatning for varigt mén som følge af tre tænder uden kæbeben.

1. instans afgørelse:

I brev af 18. december 2008 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade, som med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis der var handlet i overensstemmelse med, hvordan en erfaren specialist ville have handlet under de givne forhold jf. Lov om patientforsikring § 2, stk. 1, nr. 1 jf. § 3, stk. 1. Codan dækker derfor efter regning udgifterne til en udvidet parodontosebehandling med tilhørende tandrodsrensninger. Der foretages dog fradrag svarende til de udgifter, som patienten har sparet gennem årene. Dette beløb er skønsmæssigt fastsat til 5.000 kr.

Codan dækker også tabet af tænderne 7,6+6, som med overvejende sandsynlighed er sket som følge af manglende parodontalbehandling. Forsikringen betaler i den forbindelse den skadesudbedrende behandling med en 3-leddet bro regio +5-+7 og en 4 leddet bro regio 8+ til 5+. Herudover erstattes efter gældende regler og forevist dokumentation helbredelsesudgifter, uarbejdsdygtighed og heraf følgende tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte.

Codan dækker ikke erstatning til fremtidige udgifter til vedligeholdende parodontosebehandling, da disse udgifter er en konsekvens af grundlidelsen parodontose og ikke den påførte skade. Der ydes heller ikke erstatning til behandling af tanden -6, da årsagen til den nødvendige rodbehandling og kronebehandling med overvejende sandsynlighed ikke skyldes en påført skade men tandens grundlidelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

Afgørelse

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 18. december 2008 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at årsagen til den nødvendige rodbehandling og kronebehandling af tanden -6 med overvejende sandsynlighed ikke er en påført skade, men tandens grundlidelse.

Nævnet har lagt vægt på, at tanden var stærkt fyldt og med nær fyldningsrelation til nerven. Det er derfor overvejende sandsynligt, at tanden for at kunne bevares skulle være rodbehandlet og kroneopbygget. Det er den behandling, der nu skal foretages, og den udskudte behandling har dermed ikke haft negative konsekvenser for tanden.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingen af tanden -6 i henhold til Lov om patientforsikring § 2, stk. 1, nr. 1 jf. § 3, stk. 1.