1367-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 3. december 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 65-årig kvinde, der den 11. maj 2006 fik trukket tanden 4+ ud på grund af betændelse omkring roden og smerter. I den forbindelse blev der fremstillet en toleddet bro med 3+ som bropille og 4+ som ekstenstionsled. Der er et efterforløb med smerter og ømhed. Der anbefales bidskinne – også fra Kæbekirurgisk afdeling, men det ønsker patienten ikke. I december 2007 blev der pålagt plast på højre kindtand, og patienten har nu færre symptomer - kæbeleddet er ikke længere ømt. Patienten mener, at broen er lavet for kort, hvilket har medført to ødelagte tænder og kroniske smerter i højre side.

1. instans afgørelse:

I brev af 3. december 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke med overvejende sandsynlighed er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring§ 1. Codan har i den forbindelse vurderet, at det er overvejende sandsynligt, at der er tale om gener med baggrund i bidfunktionelle problemer, mens det ikke findes overvejende sandsynligt, at generne er en følge af den udførte brobehandling på trods af, at der er et tidsmæssigt sammenfald

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 truffet følgende afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 3. december 2008 med den af Codan anførte begrundelse

Nævnet har lagt vægt på, at der ikke er dokumenteret nogen skade på tanden 3-, og at rodbehandling af tanden 3+ var indiceret og blev udført bedst muligt. Det forhold, at behandlingen ikke lykkedes, udgør ikke en skade i lovens forstand. Dette gælder også for brobehandlingen, for hvilket De har fået honoraret tilbagebetalt. Omgørelse af behandlingen omfattes ikke af patientforsikringen. Hvis det er nødvendigt at udvide broen til en tre-leddet bro, var dette også det oprindelige behandlingsbehov, og udvidelsen af broen udgør derfor heller ikke en skade i lovens forstand

Nævnet finder ligesom Codan, at der ikke med overvejende sandsynlighed er sket en erstatningsberettigende skade ved brobehandlingen i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf.§ 2, stk. 1.