1374-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 61-årig kvinde, der den 28. februar 2007 fik foretaget en stiftudboring i tanden 5+ med henblik på en stiftopbygning af tanden og kronepåsættelse. Den 8. marts 2007 blev kronen cementeret på 5+. Patienten oplyser, at hun efterfølgende havde smerter i tanden, kronen blev slebet flere gange og i september 2007 fik hun en tandbyld. Den 3. november 2008 blev det konstateret på røntgen, at tanden 5+ var med en skævboret stift, som ikke følger rodkanalen, samt en rodspidsbetændelse, som kræver behandling. Efterfølgende er tanden 5+ blevet trukket ud, og der skal fremstilles en implantatbåret krone.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. februar 2009 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade, som med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis der var handlet i overensstemmelse med, hvordan en erfaren specialist ville have handlet under de givne forhold jf. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 1 jf. § 19, stk. 1. Codan dækker derfor efter regning den skades udbedrende behandling for tabet af tanden 5+ med en implantatbåret krone.

I brev af 25. februar 2009 til den behandlende tandlæge traf Codan afgørelse om, at omgørelsesudgiften for det ikke-honorarværdige arbejde ikke er omfattet af forsikringen, som meddelt i brev af 9. februar 2009. Codan imødeser derfor tandlægens indbetaling af 9.130 kroner. Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at det forhold, at der ikke blev taget kontrolrøntgen af udboringen til stift, at tandes krones trods den skævborede stift, samt det forhold, at der intet fremgår af journalen vedrørende disse forhold, betyder at behandlingen ikke har været bedst mulig under de givne omstændigheder

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 3. marts 2009 anket over Codans afgørelse af 25. februar 2009, da De ikke har modtaget så stort et honorar, som Codan forlanger tilbagebetalt.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

?

 

 

 

Afgørelse

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.

De anker over, at De ikke har modtaget et så stort honorar, som Codan forlanger betalt. Som Codan oplyser, er der ikke tale om tilbagebetaling af det erlagte honorar, men om betaling af omgørelsesudgiften. Der foreligger et overslag på i alt. 9.310 kroner, som er vurderet rimeligt. I en mangelsansvarssag ville patienten have haft krav ikke kun på tilbagebetaling af honorar, men også om dækning af merudgiften ved omgørelse af behandlingen. Da patientens krav overgår til Codan ved den skete erstatningsbetaling, som også omfatter omgørelsesdelen af skadesudbedringen, er det således dette beløb, De skal betale til Codan og ikke kun det honorar, De modtog for behandlingen.

Det fremgår således, at sagen drejer sig om, at Codan har truffet afgørelse om, at omgørelsesudgiften for det ikke honorarværdige arbejde ved behandlingen af tanden 5+ ikke er omfattet af forsikringen. Codan har derfor truffet afgørelse om, at De skal indbetale 9.130 kr.

Den af Codan trufne afgørelse af 25. februar 2009 stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.